Found: 47  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สุดยอดดีไซน์ใกล้ตัว = Humble masterpieces 100 everyday marvels of design / เปาลา อันโตเนลลี ; ...
ชื่อผู้แต่งอันโตเนลลี, เปาลา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คอร์ปอเรชั่นโฟร์ดี, 2551.
เลขเรียกNK1510 .อ63 2551,745.209 อ115ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง32 วัน กว่าจะเป็น ชีส กับชีวิตในฟาร์มออสเตรีย / ศิริวรรณ ศิริเดช
ชื่อผู้แต่งศิริวรรณ ศิริเดช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2556.
เลขเรียกSF271 ศ486,641.37 ศ37ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBrandAge essential : the wave / กองบรรณาธิการ นิตยสาร BrandAge essential
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยคูน-แบรนด์เอจ, 2558
เลขเรียกHD60 �895,658.8 บ775
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องESCAPE the great white & Sustainable model / กองบรรณาธิการนิตยสาร BrandaAge Essential.
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการนิตยสาร BrandaAge Essential.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยคูน-แบรนต์เอจ, 2557.
เลขเรียกHD96.B7 �916,658.8 อ916
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMindfulness in action ฝึกใจง่าย ๆ เก่งได้อีก / วรภัทร์ ภู่เจริญ, เขียน ; ศรีสุภา ส่งแสงขจร, เรียบเรี...
ชื่อผู้แต่งวรภัทร์ ภู่เจริญ ผู้แต่ง
เลขเรียก153.8 ว233ม 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกว่าจะเป็น ชีส กับชีวิตในฟาร์มออสเตรีย. ตอน เมื่อฟาร์มไม่มีนม / ศิริวรรณ ศิริเดช
ชื่อผู้แต่งศิริวรรณ ศิริเดช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2556.
เลขเรียกSF271 ศ486ก,641.37 ศ37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารการตลาด = Marketing management / ฉัตยาพร เสมอใจ
ชื่อผู้แต่งฉัตราพร เสมอใจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557.
เลขเรียกHF5415.13 ฉ237,658.8 ฉ229ก 2557 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยพัฒนาโมเดลเลิฟเพื่อสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ : ชุดโครงการวิจัยสำหรับนิสิตระดับอุดม...
ชื่อผู้แต่งเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2559.
เลขเรียกวจ LC315.T5 อ911,001.4 อ911ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมขั้นสูง ด้วย Solid Edge / ฐิติมา เอื้ออารีย์กุล.
ชื่อผู้แต่งฐิติมา เอื้ออารีย์กุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เฟิส์ท แปซิฟิก (ดอกหญ้า), 2545.
เลขเรียกTS171 ฐ63,005.1 ฐ73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต = Production and product design / ยุทธการ อาจารีย์
ชื่อผู้แต่งยุทธการ อาจารีย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Thai Technic Printing (TTPWORK), 2550.
เลขเรียกTS171 ย352
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร / พรชุลี อาชวอำรุง
ชื่อผู้แต่งพรชุลี อาชวอำรุง
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : ที.เอส.พริ้นท์ติ้ง, 2561
เลขเรียกPL4178 พ42 2561,382.5 ช613 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา