Found: 35  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ����������Ƿ�� SMEs ��ͧ��� / ���Է�� ���ɰǹԪ
ชื่อผู้แต่ง���է�� ���ɰǹԪ
พิมพลักษณ์��ا෾� : �������प��, 2548.
เลขเรียกHD62.7 �976,658.0011 ก976ส 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBalanced scorecard รู้สึกในการปฏิบัติ / พสุ เดชะรินทร์.
ชื่อผู้แต่งพสุ เดชะรินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
เลขเรียกHD56 พ58 2547,HD37.T3 พ479 2548,658.4012 พ18บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMaintenance บริหารอย่างไรเพิ่มผลกำไรให้องค์การ /
ชื่อผู้แต่งไกรวิทย์ เศรษฐวนิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2547.
เลขเรียกTS192 ก976 2547,658.202 ก976ม 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องStrategy maps การทำแผนที่กลยุทธ์สำหรับ Balanced Scorecard = Mapping strategy / David P. Norton, Fr...
ชื่อผู้แต่งนอร์ตัน, เดวิด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท, 2547.
เลขเรียกHD30.28 น54,658.4012 น19ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe People champion : แนวคิดและหลักการบริหารคนเพื่อผลงาน / มณีวรรณ ฉัตรอุทัย
ชื่อผู้แต่งมณีวรรณ ฉัตรอุทัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วี.เจ. พริ้นติ้ง, 2552.
เลขเรียกHF5549.A3 �139� 2552,658.3 ม139พ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe people champion : แนวคิดและหลักการบริหารคนเพื่อผลงาน / มณีวรรณ ฉัตรอุทัย.
ชื่อผู้แต่งมณีวรรณ ฉัตรอุทัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วี.เจ.พริ้นติ้ง, 2551.
เลขเรียกHF5549.5.M3 ม139 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องZigzag : เมื่อแกะดำทำธุรกิจ / ประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แกะดำ ทำธุรกิจ, 2557.
เลขเรียกHD30.28 ป422 2557,650.1 ป46ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการสมัยใหม่ = Modern management / วิเชียร วิทยอุดม
ชื่อผู้แต่งวิเชียร วิทยอุดม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทธนธัชการพิมพ์, 2558.
เลขเรียกHD37.T5 ว561 2558,658 ว559ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารการค้าปลีก = Retailing management / สุพรรณี อินทร์แก้ว.
ชื่อผู้แต่งสุพรรณี อินทร์แก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาเพรส, 2558.
เลขเรียกHF5429 �828� 2558,658.8702 ส829ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารธุรกิจขนาดย่อม = Small business management / ธนวุฒิ พิมพ์กิ.
ชื่อผู้แต่งธนวุฒิ พิมพ์กิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2558.
เลขเรียกHD62.7 �156�,658.022 ธ157ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ = Modern retail management / ฐายิกา กสิวิทย์อำนวย.
ชื่อผู้แต่งฐายิกา กสิวิทย์อำนวย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561.
เลขเรียกHF5429 ฐ319,658.87 ฐ319ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารเชิงกลยุทธ์ = Strategic management / ธนาชัย สุขวณิช, พรชัย อรัณยกานท์
ชื่อผู้แต่งธนาชัย สุขวณิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ทริปเพิ้ล, 2557.
เลขเรียกHD30.28 ธ243,658.401 ธ243ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเงินและการบัญชีเพื่อการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม = Finance and accounting for management of tec...
ชื่อผู้แต่งจารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.
เลขเรียกHC79.T4 จ322 2558,657 จ322ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเป็นผู้ประกอบการ = Entrepreneurship / เรียบเรียงโดย สมคิด บางโม.
ชื่อผู้แต่งสมคิด บางโม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส เค บุ๊คส์, 2555.
เลขเรียกHD62.5 ส4ก 2555,658.421 ส16ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา