Found: 1,529  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ชนิด พรรณไม้วงศ์กระดังงาแสนสวย / ปิยะ เฉลิมกลิ่น
ชื่อผู้แต่งปิยะ เฉลิมกลิ่น
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2554
เลขเรียก635.9 ป3611ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1001 เคล็ดลับดูแลสวน = 1001 hints \& tips for the garden.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย), 2547.
เลขเรียกSB472 .ห335 2547,635.91 พ115
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ทศวรรษ การปลูกรักษาพัฒนางานอนุรักษ์พืชพรรณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเ...
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมการเกษตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการเกษตร, 2556
เลขเรียก581 ก445ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 thinks about garden [จุลสาร] = 30 เรื่องราวและแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องสวนๆ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2546.
เลขเรียกSB ส6 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCactus & Succulent mania :รวมพลคนรักแคคตัสและไม้อวบน้ำ / ภวพล ศูภนันทนานนท์ ;บรรณาธิการโดย อุไร จิรม...
ชื่อผู้แต่งภวพล ศูภนันทนานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2560.
เลขเรียกSB 438 ภ211ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCactus love แด่เธอ ผู้ตกหลุมรักแคคตัส / ปวรวรรณ สีนาคล้วน, เรื่องและภาพประกอบ ; ชยากร แสวงผล, ภาพถ่า...
ชื่อผู้แต่งปวรวรรณ สีนาคล้วน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สเต็ปส์, 2558.
เลขเรียกSB317.C2 �492�,635.93347 ป177ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCactus lover แด่เธอ ผู้ตกหลุมรักแคคตัส / ปวรวรรณ สีนาคล้วน, เรื่องและภาพประกอบ, ชยากร แสวงผล, ภาพถ...
ชื่อผู้แต่งปวรวรรณ สีนาคล้วน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สเต็ปส์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559.
เลขเรียกSB438 ป54 2560,635.93347 ป492ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องcactus succulent mania = รวมพลคนรักแคคตัสและไม้อวบ / ภวพล ศุภนันทนานนท์ [text]
ชื่อผู้แต่งภวพล ศุภนันทนานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายธุรกิจโรงพิพม์, 2558.
เลขเรียก635.9 ภ262ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGarden & Farm Vol. 10 : โรงเรือนข้างบ้าน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง , 2560.
เลขเรียกSB457.52 ร925 2560,711.554 ก429 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGarden guide : 40 case studies / ทิพาวรรณ ศิริเวชฎารักษ์
ชื่อผู้แต่งทิพาวรรณ ศิริเวชฎารักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557
เลขเรียก712.6 ท362ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHandmade Garden เคล็ดลับของสวนจัดเอง / วัชระ จินตโกวิท
ชื่อผู้แต่งวัชระ จินตโกวิท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2559
เลขเรียกSB450.97 ว-ฮ 2559,712.6 ฮ849
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIdeas for small garden / ณฤต เลิศอุตสาหกูล.
ชื่อผู้แต่งณฤต เลิศอุตสาหกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2553.
เลขเรียก712.6 ณ253อ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKara-niwanohana = คารา-นิวะโนะฮานะ / Yama and Keikoku Sha.
ชื่อผู้แต่งYama, Sha.
พิมพลักษณ์Tokyo : Meikousha, c1969.
เลขเรียกSB404.9 Y35 1969
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLet's grow cactus = ตกหลุมรักแคคตัสจังเลย / ปวรวรรณ สีนาคล้วน.
ชื่อผู้แต่งปวรวรรณ สีนาคล้วน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สเต๊ปส์, 2560.
เลขเรียกSB438 ป492ต 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา