Found: 79  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง49 เรื่องน่ารู้ เทคนิคไฟฟ้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มแอนด์อี, 2535
เลขเรียก621.3 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPower electronics 1 / อุดมศักดิ์ ยั่งยืน.
ชื่อผู้แต่งอุดมศักดิ์ ยั่งยืน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สจ.ธ., 2528.
เลขเรียกTK7868 อ795,621.3 อ796พ 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมระดับของเหลว สมพล บุญญสุวรรณโณ อรุณ เก้าเอี้ยน [Text]
ชื่อผู้แต่งนิพัฒน์ พลด้วง
พิมพลักษณ์สงขลา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ 2537
เลขเรียก621.3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจำลองและวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง / กีรติ ชยะกุลคีรี text
ชื่อผู้แต่งกีรติ ชยะกุลคีรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2555
เลขเรียก621.31 ก695ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองระบบไฟฟ้ากำลัง / สุรัตน์ นันตะสุคนธ์.
ชื่อผู้แต่งสุรัตน์ นันตะสุคนธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียกTK1001 ส73,621.3 ส74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า : 25-26 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี / โดย คณะวิศวก...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ครั้งที่ 30 : 2550 : กาญจนบุรี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2550
เลขเรียกTK5 ก64 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า = Electrical Engineering Conference (EECON-31) : 29-31 ตุลาคม 2551 ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ครั้งที่ 31 : 2551 : นครนายก)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, [2551?]
เลขเรียกTK5 ก64 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 27 [electronic resource] = 27th Electrical Engineering C...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ครั้งที่ 27 : 2547 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
เลขเรียกTK5 ก475 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 27 = 27th Electrical Engineering Conference, 11-12 พฤศจิก...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ครั้งที่ 27 : 2547 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชา, [2547]
เลขเรียกTK5 ก475 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 28 = 28th Electrical engineering conference (EECON-28), 20...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ครั้งที่ 28 : 2551 : นครนายก).
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.
เลขเรียกTK5 ก6ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 30 = 30th Electrical Engineering Conference (EECON-30) : ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า (ครั้งที่ 30 : 2550 : กาญจนบุรี)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียกTK5 ก475 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 30 = 30th Electrical Engineering Conference (EECON-30), 25...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ครั้งที่ 30 : 2550 : กาญจนบุรี)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, [2550].
เลขเรียกTK5 ก475 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 31 = 31st Electrical Engineering Conference (EECON-31) :...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า (ครั้งที่ 31 : 2551 : นครนายก)
พิมพลักษณ์[นครนายก] : มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียกTK5 ก475 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 31 = 31st Electrical Engineering Conference (EECON-31), 29...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ครั้งที่ 31 : 2551 : นครนายก)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียกTK5 ก6ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 33 1 - 3 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมเซ็นทรา ดวงตะวัน จ.เชียงใหม่...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า (ครั้งที่ 33 : 2553 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียกTK5 ก475 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา