Found: 13  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องกรณีการศึกษาปริมาณอินทรีย์วัตถุ ค่าพีเอช ความเค็ม ปริมาณเนื้อดิน และปริมาณไนโตรเจนในบ่อกุ้งก้ามกรามใ...
ชื่อผู้แต่งเกษร ขำไข่.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก631.42 ก814ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนในเมล็ดถั่วชนิดต่าง ๆ โดยวิธีการอาบรังสีนิวตรอนพลังงานสูง / วิวัฒน์ ติยาส...
ชื่อผู้แต่งวิวัฒน์ ติยาสุนทรานนท์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2530.
เลขเรียกวจ 633.3 ว75ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หาปริมาณ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และ โบรอน ในใบปาล์มน้ำมัน ณ บ้านห้วยงา ตำ...
ชื่อผู้แต่งสุกัญญา สุการะกิจ.
พิมพลักษณ์เลย : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
4
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน และฟอสฟอรัสจากแม่น้ำท่าจีนที่ไหลผ่านเขตจังหวัดนครปฐม / ดวงธิดา ศิริธรร...
ชื่อผู้แต่งดวงธิดา ศิริธรรมขันติ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก553.93 ด193ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน โพแทสเซียม และฟอสฟอรัส ในใบและผลของส้มโอ / ปาริชาติ สวยทอง
ชื่อผู้แต่งปาริชาติ สวยทอง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2550
เลขเรียก553.93 ป554ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เสถียรภาพในการให้ผลผลิตของถั่วฝักยากในสภาพการให้ปุ๋ยไนโตรเจนต่างกัน : รายงานการวิจัย = S...
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ พรสุริยา
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2560
เลขเรียก633.33894 ป452ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิธีการสกัดและการวิเคราะห์ไคตินในเปลือกกุ้ง กระดองปู และแกนปลาหมึกชนิดต่างๆ / ศิริวรรณ วตะภร...
ชื่อผู้แต่งศิริวรรณ วตะภรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2540
เลขเรียก664.07 ศ486ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ที่วิเคราะห์ด้วยวิธีการตรวจวัดแบบแพสซีฟกับวิธี...
ชื่อผู้แต่งอลิสา ป้อมสุข.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกQH541 อ46 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือวิจัยภาคสนาม วิธีวัดการตรึงไนโตรเจนในถั่ว = Methods for eveolueting nitrogen fixation by nodul...
ชื่อผู้แต่งเบญจวรรณ ฤกษ์เกษม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 253-.
เลขเรียก633.3 บ788ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย การเพิ่มประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนในถั่วสำหนับภาคเหนือ = Maximising nitrogen fixation...
ชื่อผู้แต่งเบญจวรรณ ฤกษ์เกษม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536.
เลขเรียก633.3 บ794ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณคาร์บอนและไนโตรเจนของดินเกษตรเพื่อกำหนดลักษณะของสารฮิ...
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกS593 ร63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องอิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจนต่อการให้ผลผลิตคุณภาพและประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจนข...
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี, 2553.
เลขเรียกS651 ร64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอิทธิพลของการพรางแสงและการให้ปุ๋ยไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตและการสะสมไนเตรตของผักชีฝรั่ง (Eryngium fo...
ชื่อผู้แต่งภาณุมาศ ฤทธิไชย.
พิมพลักษณ์[ปทุมธานี] : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, 2551.
เลขเรียก635.789 ภ434อ 2551 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา