Found: 467  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"อู่อารยธรรม" / กองวิชาประวัติศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า.
พิมพลักษณ์นครนายก : โรงพิมพ์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 2534.
เลขเรียกDS570.98 อ85 2534,959.3 อ870
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง137 อุทยานทั่วไทย : คู่มือนักเดินทางสู่ธรรมชาติ เพื่อนักเดินทาง / [บรรหาร เลาหะวิไลย]
ชื่อผู้แต่งบรรหาร เลาหะวิไลย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แก้ววิไล, 2545.
เลขเรียกSB484.T5 บ44 2545,363.68 บ192ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1992 Top ten of Thailand.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกเบี้ย, 2535.
เลขเรียก915.93 ห159 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปี ปทุมธานี / บรรณาธิการ, พิบูลย์ หัตถกิจโกศล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557, [2014]
เลขเรียกDS589.P3 ส473 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปีขอนแก่น สุดยอดเมืองหลักภาคอีสาน
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น, 2540
เลขเรียกDS589.K45 ส 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง250 ปี กรุงธนบุรี ศรีมหาสมุทร [จุลสาร] / อนุสาร อ.ส.ท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. อนุสาร อ.ส.ท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อนุสาร อ.ส.ท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2560.
เลขเรียกDS ท5ส 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ย่านเก่าในบางกอก / ศิริญญา สุจินตวงษ์.
ชื่อผู้แต่งศิริญญา สุจินตวงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2554.
เลขเรียกDS589.B2 ศ452,959.5 ศ37จ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง73 จังหวัด เล่ม4 : ภาคกลาง / สุภา ลือศิริ...[และคนอื่นๆ]
ชื่อผู้แต่งสุภา (ลือศิริ) สิริสิงห
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2526
เลขเรียก915.93 จ54
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง73 จังหวัด (เล่ม 1-4) / คณะผู้เรียบเรียง, สุภา ลือศิริ...[และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2526, 2528, 2533].
เลขเรียกDS566 จ73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง73 จังหวัด / คณะผู้เรียบเรียง สุภา ลือศิริ ... [และคนอื่นๆ].
ชื่อผู้แต่งสุภา ลือศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2526.
เลขเรียกDS588 ส7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง73 จังหวัดภาคกลาง เล่ม 4 / สุภา ลือศิริ...[และคนอื่นๆ].
ชื่อผู้แต่งสุภา ลือศิริ...[และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2535.
เลขเรียกDS 588 ส837จ 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง76 จังหวัดในเมืองไทย / [โดย ดารุณีย์]
ชื่อผู้แต่งดารุณีย์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธารบัวแก้ว, 2541.
เลขเรียกDS588 ด429,915.9302 ด27จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBangkok weekend idea / โพสต์ทูเดย์
ชื่อผู้แต่งโพสต์ทูเดย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์ทูเดย์, 2555
เลขเรียก394.26 พ884บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา