Found: 33  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ไทย"ร่วมสมัยความเป็นไปในบริบททางวัฒนธรรม / ประวิทย์ เขมะสุนันท์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556.
เลขเรียกDS561 ท931 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 เรื่องเด่น สิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม / กชามาศ ฐาปนโสภณ text
ชื่อผู้แต่งกชามาศ ฐาปนโสภณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นไฮย์, 2558
เลขเรียกKPT2460 ก2ส 2558,323 ก112ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ปี อาจารย์ คุณนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา : รวมงานเขียนทางวิชาการไทยศึกษา / สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันไทยคดีศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา, 2553.
เลขเรียกDS570.7.น67 ม56,959.3 พ733ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการบำรุงรักnce พูลพร แสงบางปลา [Text]
ชื่อผู้แต่งพูลพร แสงบางปลา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542
เลขเรียกDS575 ส837 2542,658.202 พ417ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ โดย คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร / สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่า...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2545-.
เลขเรียกJF1525.S4 ส64,342.041 ค14ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจารึกธุดงค์บันทึก : วังวนแห่งชีวิต / ธนจรรย์ สุระมณี.
ชื่อผู้แต่งธนจรรย์ สุระมณี.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2542.
เลขเรียก390.09593 ธ152จ 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 28 3-5 กุมภาพันธ์ 2540 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี / มหาวิทยาลัยเทคโนโล...
ชื่อผู้แต่งดนตรีไทยอุดมศึกษา (ครั้งที่ 28 : 2540 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัย, 2540.
เลขเรียกML37.T5 ดอ125 ครั้งที่ 28 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปาฐกถาของผู้แทนราษฎร เรื่องสภาพของจังหวัดต่าง ๆ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น-ไทยง, 2539.
เลขเรียกDS566 .ป64,915.9302 ส16ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมานวราชเสวี ครบ 7 รอบ 18 กันยายน 2517.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรมสรรพสามิต, 2517.
เลขเรียกAC159 ม6 2517
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความนักวิจัยสถาบันไทยคดีศึกษาในวาระ 42 ปี / บรรณาธิการ, ประวิทย์ เขมะสุนันท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556.
เลขเรียกDS562 ร156ป,ส.ร. 959.3 ธ177ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทคัดย่องานวิจัยของสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ... / สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2539.
เลขเรียกZ5816.ธ361 ร157
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวารสารไทยคดีศึกษา / สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อผู้แต่งไทยคดีศึกษา, สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.
เลขเรียกHN700.567 ท921ว 2548,303.44 พ17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสังคมศาสตร์บูรณาการ = Integrated social science / เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556.
เลขเรียกH85 ส622,300 ส532 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา