Found: 42  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องX-ray คนไทย 360 ํ / พงษ์ ผาวิจิตร ; สุภาวดี ทุลเวช, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งพงษ์ ผาวิจิตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บิสซี่เดย์, 2558.
เลขเรียก309.1593 พ25อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบำบัดรักษาโรคของชาวเลในจังหวัดภูเก็ต / อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร.
ชื่อผู้แต่งอรุณรัตน์ สรรเพ็ชร.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2541.
เลขเรียกDS570.C6 อ4ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับตัวในวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) : ความรู้ในการปรับตัวเพื...
ชื่อผู้แต่งอรนุช พฤติพิบูลธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561.
เลขเรียกHM1211 อ329,QV38 .บ464 2561,303.482 อ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นครอบครัวและชุมชนในสังคมไทย / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา : บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2556.
เลขเรียกD16.166 ด251,WE258 น881 2556,301.09593 ด251 ล.3
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคือ "ฮากกา" คือ "จีนแคะ" / วรศักดิ์ มหัทธโนบล
ชื่อผู้แต่งวรศักดิ์ มหัทธโนบล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2551.
เลขเรียกDS731.H3 ว287ค 2551,931 ว178ค 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคือ "ฮากกา" คือ "จีนแคะ" / วรศักดิ์ มหัทธโนบล
ชื่อผู้แต่งวรศักดิ์ มหัทธโนบล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2555.
เลขเรียกDS731.H3 ว45 2555,323.1593 ว45ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ งานวันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 50 ปี / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สำนักงาน, 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตไทย = Thai life / โดย เอนก นาวิกมูล.
ชื่อผู้แต่งเอนก นาวิกมูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2546.
เลขเรียกDS568 อ725 2546,390.09593 อ55ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องด้วยรัก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2556.
เลขเรียกD16.166 ด54,330.9593 ด54ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานเศรษฐีไทย / วริศรา ภานุวัฒน์
ชื่อผู้แต่งวริศรา ภานุวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว , 2556.
เลขเรียกDS570.จ6 ว45 2556,658.4 ว47ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทศวรรษศูนย์วิจัยปัญหาสุรา : สถานะความรู้เพื่อการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / ผู้เขียน, น...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2557.
เลขเรียกHV5050 ท239,WM247 bท239 2557,362.292 ท187 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท้องถิ่นศึกษา = Local studies / อาลัย จันทร์พาณิชย์.
ชื่อผู้แต่งอาลัย จันทร์พาณิชย์.
พิมพลักษณ์บุรีรัมย์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558.
เลขเรียก959.3 อ271ท 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนครจัมปาศรี / กรมวิชาการ ; จัดทำโดย, ณัฐพงษ์ บุญเพ็ชร, ศุภวัตร อะโน.
ชื่อผู้แต่งณัฐพงษ์ บุญเพ็ชร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2545.
เลขเรียกDS589.M3 ณ339,959.3 ณ339น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนานาสถาน = A variety of places / เอนก นาวิกมูล.
ชื่อผู้แต่งเอนก นาวิกมูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2552.
เลขเรียกDS567.85.ก4 อ75 2552,930.1 อ55น 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา