Found: 45  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"มอง" เรื่องให้ "เห็น" ภาพ : ภาพสะท้อนสังคมและโลกทัศน์นักเขียน / เกศินี จุฑาวิจิตร.
ชื่อผู้แต่งเกศินี จุฑาวิจิตร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : เพชรเกษมพริ้นติ้งกรุ๊ป, 2550.
เลขเรียกPN3373 .ก75 2550,895.913083 ก 866 ม 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2547.
เลขเรียกHC445 .ค33 2547,330.9593 ค121ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 เพลงดาบสยบมาร : จิตสำนึกแห่งทางเลือกในยุคทักษิณครองเมือง / สุวินัย ภรณวลัย เขียน.
ชื่อผู้แต่งสุวินัย ภรณวลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Openbooks, 2549.
เลขเรียกHN700.55 ส725,320.9593 ส882ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย : บทวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจการเมือง พ.ศ. 2475...
ชื่อผู้แต่งรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2539.
เลขเรียกHC445 ร314 2539,338.9 ร314ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเข้มแข็งประเทศไทย (ไม่) หารสอง / บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ.
ชื่อผู้แต่งบุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้ากรุ๊ป, 2547.
เลขเรียกHD38.2 บ72,320.9593 บ435ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท้องถิ่นพัฒนากับโลกาภิวัตน์ วิกฤตโลก วิกฤตไทย อะไรคือทางรอด / [เสน่ห์ จามริก ... และคนอื่น ๆ] ; ชัช...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2544.
เลขเรียกHN700.55.A8 ท524 2544,330.9593 ช358ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฏิรูปการเมืองครั้งใหม่ ไอ.ซี.ยู ทักษิโณมิกส์ / ประเวศ วะสี...[และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์, 2549.
เลขเรียกJQ1745 .ป47 2549,320 ป7117ป 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบวิกฤติเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์กับโลกทัศน์นักเขียนไทย : ภาพสะท้อนสังคมและการเมืองจากวรรณกรรมป...
ชื่อผู้แต่งเกศินี จุฑาวิจิตร, 2506-.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.
เลขเรียกPL4200.5 ก7ผ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2543) / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2544].
เลขเรียก338.9593 ผ191 2544 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฝ่าหนามกุหลาบโลกาภิวัตน์ / ภูษณ ปรีย์มาโนช
ชื่อผู้แต่งภูษณ ปรีย์มาโนช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภัคธรรศ, 2544.
เลขเรียกHC59.15 ภ696,330.9593 ภ696ฝ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย : เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นในระดับจังหวัดและระดั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2542.
เลขเรียก338.9593 ภ457
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิปัญญาตะวันออกฝ่ามรสุมโลกาภิวัตน์ / ยุค ศรีอาริยะ.
ชื่อผู้แต่งยุค ศรีอาริยะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์, 2548.
เลขเรียกHM 831 ย41ภ 2548
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540...
ชื่อผู้แต่งธีรวุฒิ บุณยโสภณ 2491-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2541.
เลขเรียก338.9593 ธ649ย
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา