Found: 52  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกระทู้สดประเด็นก๊อดอาร์มี [videorecording]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11, 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเข้าสู่การเป็นเด็กเร่ร่อน กรณีศึกษาเฉพาะเด็กขอทาน บริเวณตะเข็บชายแดนไทย-พม่า อ.แม่สาย จ.เชี...
ชื่อผู้แต่งสุภาพร ภู่คล้าย
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกHV887.T5 ส838ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อชนกลุ่มน้อยชายแดนไทย-พม่า : กรณีศึกษาเฉพาะอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ / โดยนาย...
ชื่อผู้แต่งอมรทัต นิรัติศยกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, [2543]
เลขเรียกJC311 .อ44
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำงานชุมชนและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนแถบชายแดนในประเทศไทย = PAR activities / Sav...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : The Save, 2544.
เลขเรียก362.7 ก456 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักการจัดการความมั่นคงไม่ตามแบบ = Development of non-traditional security management princi...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนไทย-พม่า / พัฒนา อินทะไชย
ชื่อผู้แต่งพัฒนา อินทะไชย
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสถานภาพความรู้เกี่ยวกับอาณาบริเวณชายแดนประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน : ระยะที่ 2 (ชายแดนไทย-...
ชื่อผู้แต่งโสภารัตน์ จารุสมบัติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550
เลขเรียกZ3236 ส94 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ชายแดนและปัญหาเขตแดนไทย-พม่า บริเวณแนวเทือกเขาแดนลาวและถนนธงชัย / ไชยณรงค์ ป...
ชื่อผู้แต่งไชยณรงค์ ปุยอรุณ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548.
เลขเรียก320.12 ช964ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้ามพ้นศาสนา : จริยธรรมเพื่อคนทั้งโลก = Beyond religion : ethics for a whole world / องค์ทะไลลามะ ; ...
ชื่อผู้แต่งเท็นซิน กยัตโส ทะไลลามะ ที่ 14 ค.ศ. 1935- ผู้แต่ง
เลขเรียกBJ47 .ง64 2562,205 ท592ข 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความขัดแย้งระหว่างไทย-พม่า : ศึกษาการแก้ไขปัญหาเขตแดนบริเวณแม่น้ำสาย แม่น้ำรวก และแม่น้ำเมย / กิตย...
ชื่อผู้แต่งกิตยา เกษเจริญ
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทย--พม่า--กะเหรี่ยง / สมโชค สวัสดิรักษ์
ชื่อผู้แต่งสมโชค สวัสดิรักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สกว.ร่วมกับมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2540
เลขเรียก327.593 ส16ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชนกลุ่มน้อยต่อต้านรัฐบาลพม่าตามแนวชายแดนไทย-พม่า กับความมั่นคงของประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกลุ่มสหภาพแห...
ชื่อผู้แต่งหาญ เพไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2536.
เลขเรียก305.8958 ห526ช
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา