Found: 415  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร [text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2531.
เลขเรียก959.303 ส19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว / สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ 6 สถาบัน [รวบรวม].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรสยามการพิมพ์, 2530.
เลขเรียกDS581.33 ส58
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว / สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ 6 สถาบัน
ชื่อผู้แต่งสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ 6 สถาบัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ 6 สถาบัน, 2530
เลขเรียก923.1593 น112ส 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200ปี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2531.
เลขเรียกDS580 ส473 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2325-2562 ใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ / ตรวจพิสูจน์อักษรเบรลล์โดย ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรไทย (นสพ.ฟ้าเมืองไทย), 2562.
เลขเรียกDS578.3 ส473 2562,959.35 ส473(5) 2562 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง35 ปี ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร : รวมบทความวิชาการของคณาจารย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ / บรรณาธิก...
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัย, 2547.
เลขเรียกLG395.Ph515 ป642 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 แผ่นดิน / ไทยน้อย [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งเสลา เรขะรุจิ 2460-2520.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานบุ๊คส์, 2554.
เลขเรียกDS570.3.A1 ส47 2554,959.35 ท96ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช : พระราชาผู้ยิ่งให...
ชื่อผู้แต่งวศิน ปัญญาวุธตระกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2558.
เลขเรียกDS570.5 .จ73 2558,923.1593 จ74จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม พ่อขุนรามคำแหง : ปฐมกษัตริย์มหาราชแห่งชาติไทย / วศิน ปัญญาวุธ...
ชื่อผู้แต่งวศิน ปัญญาวุธตระกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2558.
เลขเรียกDS 577 ว18จ 2558,923.1593 ร64จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 แผ่นดินกรุงรัตนโกสินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส.พี.แมกกาซีน 2007, 2550.
เลขเรียกDS580.4 .ก78 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 แผ่นดินกรุงรัตนโกสินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส.พี.แมกกาซีน 2007, 2550.
เลขเรียกDS580.4 ก78 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา