Found: 747  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"นักเรียนนอก" ข้อมูลสำคัญในประวัติศาสตร์สังคมไทย / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.
ชื่อผู้แต่งวิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2550.
เลขเรียกLB2375 .ว66 2550,370.116 ว555น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พลิกแผ่นดิน" : พระจอมจักรินทร์ ทรงนำไทยก้าวมั่นทันโลก
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2545.
เลขเรียกDS582 พ458
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"แขนง" ศิลปะสานฝันแบ่งปันน้ำใจ : โรงเรียนเด็กรักป่า : นวัตกรรมการสร้างสุขภาพจาก [จุลสาร] / บุญยงค์...
ชื่อผู้แต่งบุญยงค์ เกศเทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.), 2547.
เลขเรียกN บ7ข 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 ปี ผ่านฟ้า ประชาธิปก / สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบรรณสารสนเทศ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556
เลขเรียกDS584 ม-ห 2556,923.1593 ม246ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง150 ปี วันพระบรมราชสมภพ สมเด็จพระปิยมหาราช : ชิตาวีแห่งชนนิกร
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2546.
เลขเรียกDS582 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง150 ปี สมเด็จฯ กรมพระยาเทววงศ์วโรปการ / พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย , 2551
เลขเรียกDS570.45.ท8 ห37 2551,อ 923.2593 พ236ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2440 ผู้ร้ายเมืองสยาม / เวนิสา เสนีวงศ์ฯ.
ชื่อผู้แต่งเวนิสา เสนีย์วงศ์ฯ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บางกอกบุ๊ค, [2541?]
เลขเรียกDS582 ว73 2541,364.4 ว913ส 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง35 ปี ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร : รวมบทความวิชาการของคณาจารย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ / บรรณาธิก...
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัย, 2547.
เลขเรียกLG395.Ph515 ป642 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง35 ปีประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมบทความวิชาการของคณาจารย์ สาขาวิชาประว้ติศาสตร์ / วศิน ปัญญา...
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547.
เลขเรียกLG395.ท9น47 ส64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี ของข้าพเจ้า / ประเก็บ คล่องตรวจโรค.
ชื่อผู้แต่งประเก็บ คล่องตรวจโรค.
พิมพลักษณ์พระนคร : อินเตอร์เนชันแนลบิสซิเนสดีเวลลอปเมนต์, 2513.
เลขเรียกDS570.6 ป37
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 แผ่นดิน / ไทยน้อย [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งเสลา เรขะรุจิ, 2460-2520.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานบุ๊คส์, 2554.
เลขเรียกDS570.3.A1 ส47 2554,959.35 ท96ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 แผ่นดิน : บันทึกจากปากคำของหมื่นสวัสดิ์ภักดี / โดย ไทยน้อย
ชื่อผู้แต่งไทรน้อย
พิมพลักษณ์พระนคร : คลังวิทยา, 2503.
เลขเรียก92 ส1711ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา