Found: 98  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 มหาราชชาติไทย / อุดม เชยกีวงศ์.
ชื่อผู้แต่งอุดม เชยกีวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพื่อนเรียน เด็กไทย, 2556.
เลขเรียกDS570.5 ส728,923.1593 อ785ส 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง500 ปี กาลานุกรมสยามอยุธยาถึงไทยบางกอกกับลัทธิอาณานิคมตะวันตกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้-อาเซียน 2054-2...
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2556.
เลขเรียกDS577 ห64,959.3 ห549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSoldiers never die ใต้อุ้งท็อปบู๊ต / วาสนา นาน่วม.
ชื่อผู้แต่งวาสนา นาน่วม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2556.
เลขเรียกJF1820 .ว65 2556,320.9593 ว491ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThailand : a short history = ประวัติศาสตร์ไทย ฉบับสังเขป เดวิค เค. วัยอาจ ; กาญจนี ละอองศรี, บรรณา...
ชื่อผู้แต่งวัยอาจ, เดวิค เค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2556
เลขเรียกDS 571 ว116 2556,959.3 ว441ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกบฏ ร.ศ. 130 / เพลิง ภูผา
ชื่อผู้แต่งเพลิง ภูผา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามความรู้, 2556.
เลขเรียกDS583 พ922 2556,959.3041 พ922ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกบฏบวรเดช / เพลิง ภูผา
ชื่อผู้แต่งเพลิง ภูผา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามความรู้, 2556.
เลขเรียกDS584 พ922 2556,959.3042 พ922ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาพย์กลอนวิพากษ์วิจารณ์สังคมและการเมืองสยาม / นายผี ; บรรณาธิการต้นฉบับ, วิมล พลจันทร.
ชื่อผู้แต่งนายผี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อ่าน, 2556-2557.
เลขเรียก895.911 น265ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาพย์กลอนวิพากษ์วิจารณ์สังคมและการเมืองสยาม เล่ม 3 (2494-2495 และ 2501-2502) / นายผี (อัศนี พลจันทร...
ชื่อผู้แต่งอัศนี พลจันทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อ่าน, 2557
เลขเรียกPL4205 น472ก ล.3 2557,895.911 อ576ก 2557 ล.3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอภิวัฒน์เปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 : กำเนิดระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 24 มิ...
ชื่อผู้แต่งสันติสุข โสภณสิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันปรีดี พนมยงค์, 2556.
เลขเรียกJQ1745 ส587 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอภิวัฒน์เปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 : กำเนิดระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 24 มิถ...
ชื่อผู้แต่งสันติสุข โสภณสิริ, 2497-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันปรีดี พนมยงค์, 2556 [2013]
เลขเรียกDS583 .ส554 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองการปกครอง เรื่องที่ทุกคนต้องรู้ / ดาณุภา ไชยพรธรรม, เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งดาณุภา ไชยพรธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรธรรม, 2556.
เลขเรียกJA81 ด6ก 2556,320.9593 ด382ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องค้นหารัตนโกสินทร์ 4 : สิ่งที่เรารู้อาจไม่ใช่ทั้งหมด / ไกรฤกษ์ นานา
ชื่อผู้แต่งไกรฤกษ์ นานา
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ส.เอเชียเพรส, 2556.
เลขเรียกDS 582 ก976ค 2556,959.303 ก976ค ล.4
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากดอยยาวถึงภูผาจิ : บันทึกประวัติศาสตร์การเดินทางของหนุ่มสาวแห่งเดือนตุลา / อานันท์ หาญพาณิชย์พัน...
ชื่อผู้แต่งอานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรว, 2556.
เลขเรียก320.9593 อ624จ 2556
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุธาตุกับนัยทางการเมือง = Political significance of the Chuthat Discourse / วีรกาญจน์ ทองเฮ็ง.
ชื่อผู้แต่งวีรกาญจน์ ทองเฮ็ง, 2528-
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องณ กาลครั้งหนึ่งในเมืองไทย : สารคดีส่งเสริมจิตสำนึกทางประวัติศาสตร์ / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
ชื่อผู้แต่งวิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2556.
เลขเรียกDS571 ว626,959.3 ว72ณ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา