Found: 276  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ย่ำขาง" การรักษาแบบพื้นบ้านล้านนา : กรณีศึกษาหมอสำราญ มาฟู อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย = "Yum-Khang...
ชื่อผู้แต่งกันยานุช เทาประเสริฐ 2521-.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545.
เลขเรียกRS180.ท9ห8 ก63 2545
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) แผนแม่บทพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัดนครราชสีมา 2535-2539 / โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2533.
เลขเรียกS544.5.T5 ร399
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[ร่าง]แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 254-]
เลขเรียกHN700.592.C6 ร399
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMicrofinance : ผลสัมฤทธิ์และแนวทางบริหารจัดการระบบให้บริการทางการเงินระดับจุลภาค ตามแนวทางปรัชญาเศร...
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : ศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557.
เลขเรียก332 ม964
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMicrofinance: ผลสัมฤทธิ์และแนวทางบริหารจัดการระบบให้บริการทางการเงินระดับจุลภาค ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐ...
ชื่อผู้แต่งไพรัช กาญจนการุณ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกภน 352.74 พ9711ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้าส่งค้าปลีกไทย (รายงานทิศทางเศรษฐกิจและการค้าไทย : ภาคการค้าภายในประเทศ) / โดย ฝ่ายการวิจัยเศร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายการวิจัยเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2542.
เลขเรียกHF5421.5.T5 ก445
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการคุณภาพน้ำและจัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ภาคผนวก 1 ส่วนที่ 1 ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2543.
เลขเรียกTC513.T5 ก446ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการคุณภาพน้ำและจัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ภาคผนวก 1 ส่วนที่ 2 ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2540.
เลขเรียกTC513.T5 ก446ฝ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการคุณภาพน้ำและจัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ภาคผนวก 1 ส่วนที่ 3 ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2540.
เลขเรียกTC513.T5 ก446พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการคุณภาพน้ำและจัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : รายงานสรุปสำหรับผู้บ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2543.
เลขเรียกTC513.T5 ก446ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการคุณภาพน้ำและจัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : รายงานหลัก / [ดำเนิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2543.
เลขเรียกTC513.T5 ก446ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 / [ผู้เรียบ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, [255-]
เลขเรียกHC445.Z9N3 ก473 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนวดไทยในระบบสาธารณสุขมูลฐาน / ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ สำนักงานคณะกรรมการก...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาการพัฒนาฟื้นฟูการแพทย์แผนไทยเรื่องการนวดไทยในระบบสาธารณสุขมูลฐาน (2532 : ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน)
พิมพลักษณ์[นครสวรรค์] : ศูนย์, 2532.
เลขเรียกRA780.5 ก485
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินนโยบายปรับโครงสร้างการเกษตรเพื่อสนับสนุน ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรยั่งยืนในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบั...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัย, 2541.
เลขเรียกS494.5.S86 ก64 2541,630.1 ข 416 ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินนโยบายปรับโครงสร้างการเกษตรเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเกษตรยั่งยืนในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบั...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2541.
เลขเรียก631.2 ก491 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา