Found: 104  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 จานเด็ดทั่วไทย / ธนาคารไทยพาณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์, [2550].
เลขเรียกTX 907.5 .T5 ห15 2550
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องExplorer map : แผนที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน [จุลสาร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Nature Explorer, (2546).
เลขเรียกG อ6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องPattaya / Trat - East Thailand & Sihanoukville - Angkor Wat /Cambodia: a long stay destination [map...
ชื่อผู้แต่งG.h. & associates.
พิมพลักษณ์Chiang Mai : G.H. & Associates, 2005.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThailand route atlas and 76 city maps / Thiwa Towiriyatrakul.
ชื่อผู้แต่งThiwa towiriyatrakul.
พิมพลักษณ์Bangkok : Asian Innovative Marketing Co., 2005.
เลขเรียก912.593 ท955
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนที่วิจัยระบบสุขภาพและการพัฒนาการเกษตรในภาคตะวันออก : รายงานวิจัย / ณรงค์ เนตรสาริกา.
ชื่อผู้แต่งณรงค์ เนตรสาริกา.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.), 2549.
เลขเรียก362.104258 ณ211ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำแผนที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้ข้อมูล LANDSAT-5 TM / สมศักดิ์ สุขจันทร์
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ สุขจันทร์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำแผนที่นาข้าวในทุ่งกุลาร้องไห้โดยใช้ข้อมูล LANDSAT-7 ETM+ ร่วมกับข้อมูลประกอบอื่นบางประการ / จั...
ชื่อผู้แต่งจักรพันธ์ เภาสระคู
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ บ้ณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน = GIS mapp...
ชื่อผู้แต่งชนะกิจ ถือศักดิ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ข้อมูล LANDSAT-7 ETM+ ร่วมกับข้อมูลเชิงพื้นที่อื่นบางประการเพื่อการทำแผนที่ดินเค็มในภา...
ชื่อผู้แต่งวิไลวรรณ โคตรพัฒน์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมแลนด์แซทและการใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการทำแผนที่ดินเค็มและแผนที...
ชื่อผู้แต่งสมนึก ผ่องใส
พิมพลักษณ์2534.
เลขเรียกวจ 333.16 ส44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษายีนที่เป็นสาเหตุของโรคนิ่วไตในประชากรภาคอีสานของไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / นัญวรรณ ร...
ชื่อผู้แต่งนัญวรรณ รุ่งโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552
เลขเรียกRC916 น62 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสำรวจเส้นทางสัญจรโบราณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม / สุชาติ เถาทอง.
ชื่อผู้แต่งสุชาติ เถาทอง.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550.
เลขเรียก915.9304 ส761ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเศรษฐกิจการปลูกและการทำไม้ยูคาลิปตัสสวนป่าเอกชนในท้องที่ภาคกลางและตะวันอออก(ศึกษาเฉพาะกรณี /...
ชื่อผู้แต่งประพันธ์ ธนะกิจรุ่งเรือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายจัดพิมพ์แผนที่, 2533.
เลขเรียก583.766 ป319ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา