Found: 162  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) แผนแม่บทพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัดนครราชสีมา 2535-2539 / โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2533.
เลขเรียกS544.5.T5 ร399
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[ร่าง]แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 254-]
เลขเรียกHN700.592.C6 ร399
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการคุณภาพน้ำและจัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ภาคผนวก 1 ส่วนที่ 1 ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2543.
เลขเรียกTC513.T5 ก446ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการคุณภาพน้ำและจัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ภาคผนวก 1 ส่วนที่ 2 ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2540.
เลขเรียกTC513.T5 ก446ฝ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการคุณภาพน้ำและจัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ภาคผนวก 1 ส่วนที่ 3 ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2540.
เลขเรียกTC513.T5 ก446พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการคุณภาพน้ำและจัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : รายงานสรุปสำหรับผู้บ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2543.
เลขเรียกTC513.T5 ก446ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการคุณภาพน้ำและจัดทำแผนปฏิบัติการในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : รายงานหลัก / [ดำเนิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2543.
เลขเรียกTC513.T5 ก446ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 / [ผู้เรียบ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, [255-]
เลขเรียกHC445.Z9N3 ก473 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินนโยบายปรับโครงสร้างการเกษตรเพื่อสนับสนุน ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรยั่งยืนในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบั...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัย, 2541.
เลขเรียกS494.5.S86 ก64 2541,630.1 ข 416 ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินนโยบายปรับโครงสร้างการเกษตรเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเกษตรยั่งยืนในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบั...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2541.
เลขเรียก631.2 ก491 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินนโยบายปรับโครงสร้างการเกษตรเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรยั่งยืนในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับ...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541.
เลขเรียก630 กร491
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินนโยบายปรับโครงสร้างการเกษตรเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรยั่งยืนในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับ...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541.
เลขเรียกS494.5.S86 ก491 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนานโยบายและแผนสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย / ชัยรัตน์ พัฒนเจริญ
ชื่อผู้แต่งชัยรัตน์ พัฒนเจริญ
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2539.
เลขเรียกRA541.T5 ช424ก,W84.6 ช424ก 2539,614.42 ช424ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสาน : แผนกา...
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย เพ็งพินิจ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2554.
เลขเรียกHC445.Z9S9 ธ395 2554,631 ธ395ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพตามแนวคิดเกษตรต้นแบบขอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา