Found: 34  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีแอลอีดีเพื่อสังคมคาร์บอนต่ำ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Technology transfer of LED...
ชื่อผู้แต่งคิดชาย อุณหศิริกุล
พิมพลักษณ์จันทบุรี : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2, 2558
เลขเรียกวจ 621.3815 ค732ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาไดโอดเรืองแสงอินทรีย์จากโลหะเชิงซ้อนอิริเดียมชนิดมีประจุโดยใช้เซลล์เรืองแสงไฟฟ้าชนิดของแข็ง ...
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556.
เลขเรียกวจ 621.381522 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดลักษณะสมบัติกระแสและแรงดันของไดโอดและทรานซิสเตอร์โดยใช้ซอฟต์แวร์เครื่องมือวัดเสมือนจริง / สิร...
ชื่อผู้แต่งสิริพร อาษาศึก
พิมพลักษณ์2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยการพัฒนาไดโอดเรืองแสงอินทรีย์จากโลหะเชิงซ้อนอิริเดียมชนิดมีประจุโดยใช้เซลล์เรืองแสงไฟฟ้าชนิด...
ชื่อผู้แต่งรักเกียรติ จิตคติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2556
เลขเรียกส.ร. 621.381522 ร111ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษา Photoelectric effect โดยใช้เครื่อง Science workshop 750 interface / ชราธร โมธรรม
ชื่อผู้แต่งชราธร โมธรรม
พิมพลักษณ์2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบในการผลิตหลอด LED เพื่อปรับปรุงค่าอุณหภูมิที่วัสดุจะเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้วโ...
ชื่อผู้แต่งฉัตรไชย สายทอง
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกTK7871.89.L53 ฉ232ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างลวดลายด้วยเลเซอร์บนวัสดุชนิดต่าง ๆ / รัฐพงษ์ มะพันธ์
ชื่อผู้แต่งรัฐพงษ์ มะพันธ์
พิมพลักษณ์2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างและวิเเคราะห์ผลของโฟโตไดโอด : รายงานผลการวิจัย / โดย บรรยง โตประเสริฐพงศ์, มนตรี สวัสดิ์ศฤ...
ชื่อผู้แต่งบรรยง โตประเสริฐพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526.
เลขเรียก621.381522 บ177ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างไดโอดเลเซอร์จากวัสดุ GaAs-GaAlAs แบบ Buried Heterostructure ด้วยวิธี Liquid-phase Epitaxy (L...
ชื่อผู้แต่งสมชัย รัตนธรรมพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
เลขเรียก621.381522 ส238ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสังเคราะห์อนุพันธ์ของโรดามีนสำหรับใช้เป็นสารตรวจจับไอออนและอนุพันธ์ของคาร์บาโซลสำหรับใช้เป็นไดโอด...
ชื่อผู้แต่งศศิวิมล ไกรทอง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกQD253 ศ56 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารเรืองแสงสีน้ำเงินที่มีโมเลกุลของสารส่งผ่านประจุบวกต่อที่ปลายทั...
ชื่อผู้แต่งวินิช พรมอารักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549
เลขเรียกTK7871.89.L53 ว63 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีแอลอีดีเพื่อชุมชนคาร์บอนต่ำ = Demonstration and technology transfer of LE...
ชื่อผู้แต่งคิดชาย อุณหศิริกุล
พิมพลักษณ์จันทบุรี : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2557
เลขเรียกวจ 621.3815 ค732ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการเกิดปรากฏการณ์ควอนตัมคอนไฟน์สตาร์กในหลุมควอนตัมของแหล่...
ชื่อผู้แต่งภัทร อัยรักษ์
เลขเรียก621.38152 ภ363ก 2546
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนากระบวนการผลิตและเครื่องจักรในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษากระบวนการผลิตไดโอด : รายงานการวิ...
ชื่อผู้แต่งอริย์ธัช ชูโชติสกุลเลิศ
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาตารางกระบวนการผลิตไดโอด ในระบบการผลิตแบบขนาน = Scheduling process diode methods in parallel pr...
ชื่อผู้แต่งอริย์ธัช ชูโชติสกุลเลิศ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561.
เลขเรียก621.381522 อ173พ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา