Found: 25  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วิธีรับมือโรคหวัด / หลินอิงชิน, เหยียนจื้อเฉิง และเฉินเหวินฮุ่ย ; เรืองชัย รักศรีอักษร, แปล.
ชื่อผู้แต่งหลิน, อิงชิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : อินสปายร์, 2553.
เลขเรียกRA644.I6 ห334,WC510 ห334 2553,616.205 ห17ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEPIDEMIOLOGY OF INFLUENZA VIRUS AND METAGENOMIC ANALYSIS OF VIRUSES IN HUMAN RESPIRATORY TRACT SPECI...
ชื่อผู้แต่งSlinporn prachayangprecha.
พิมพลักษณ์2014.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSEROLOGICAL SURVEY OF INFLUENZA A VIRUS (H3) INFECTION IN DOGS IN BANGKOK BY USING NP-ELISA TOGETHER...
ชื่อผู้แต่งSunicha chanvatik.
พิมพลักษณ์2014.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพยาธิกำเนิดของไวรัสไข้หวัดใหญ่สุกรสายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทยในสุกรหย่านม / ดลฤทัย ศรีทะ ...
ชื่อผู้แต่งดลฤทัย ศรีทะ
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการเพื่อการตรวจวิเคราะห์เชื้อไข้หวัดใหญ่ : กรณีการระบาดใหญ่ / สำน...
ชื่อผู้แต่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2552.
เลขเรียกRA644.I6 ก44,WC515 ก453 2552,616.203 ก27 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมด้านวัคซีนไข้หวัดใหญ่ : กรณีเกิดการระบาดใหญ่ของประเทศไทย / [หัวหน้าโครงก...
ชื่อผู้แต่งจงกล เลิศเธียรดำรง.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : งานจัดการความรู้โปรแกรมโรคติดต่อเชื้ออุบัติใหม่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2550.
เลขเรียกWC510 จ2ย 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบาดบันลือโลก / ประเสริฐ ทองเจริญ.
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ ทองเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2552.
เลขเรียกRA644.I6 ป46,WA105 ป418,616.9 ป419ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดใหญ่ในสัตว์ปีกใน 5 จังหวัดที่เชื่อมต่อกันในภาคกลาง และ ภาคตะวันตกของประเทศไทย...
ชื่อผู้แต่งศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548.
เลขเรียก636.5 ศ452ร 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของเชื้อไข้หวัดนก (H5N1) ในประเทศไทย : รายงานการวิจัย = Molecular epidemiolog...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, 2548.
เลขเรียก616.203 ร228
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบาดวิทยาและการจำแนกสายพันธุ์ระดับโมเลกุลของเชื้อไวรัสไข้หวัดสุนัขในประเทศไทย / นวรัตน์ โพธิ์สุวรร...
ชื่อผู้แต่งนวรัตน์ โพธิ์สุวรรณ
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบาดวิทยาและการจำแนกสายพันธุ์ระดับโมเลกุลของเชื้อไวรัสไข้หวัดสุนัขในประเทศไทย = Prevalence and mole...
ชื่อผู้แต่งนวรัตน์ โพธิ์สุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา ; 2552.
เลขเรียกว 616.203 น299ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องไข้หวัดนกและการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย : ยุทธศาสตร์การป้องกัน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2554.
เลขเรียกWC515 ร451ย 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องไข้หวัดนกและการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย : ยุทธศาสตร์การป้องกัน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, [2554].
เลขเรียกRA644.I6 ร451 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องไข้หวัดนกและการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย : ยุทธศาสตร์การป้องกัน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, [2554].
เลขเรียกWC515 ร6 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา