Found: 145  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วิธีรับมือโรคหวัด / หลินอิงชิน, เหยียนจื้อเฉิง และเฉินเหวินฮุ่ย ; เรืองชัย รักศรีอักษร, แปล.
ชื่อผู้แต่งหลิน, อิงชิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : อินสปายร์, 2553.
เลขเรียกRA644.I6 ห334,WC510 ห334 2553,616.205 ห17ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การปรับตัวของวงการไก่ชนต่อมาตรการป้องกันโรคไข้หวัดนก : แนวทางเลือกสำหรับผู้เกี่ยวข้อง / นัจ...
ชื่อผู้แต่งนัจพร เพ็งพูน
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย = Avian influenza control in Thailand / บรรณาธิการ เชิดชัย กำวิจิ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์ควบคุมโรคไข้หวัดนก สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์, 2549.
เลขเรียกSF995.6.I6 ก443
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสัตว์ปีกที่เลี้ยงบนบ่อปลา ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย / วชิร...
ชื่อผู้แต่งวชิรญา โคตรชมภู
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสัตว์ปีกหลังการระบาดของโรคไข้หวัดนก ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม...
ชื่อผู้แต่งสมเจตน์ ทองดำ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการแบบมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม / วิ...
ชื่อผู้แต่งทวี ขวัญมา
พิมพลักษณ์2550
เลขเรียกวจ 616.925 ท57ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการและการวางแผนแบบมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้หวัดนกในตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบ...
ชื่อผู้แต่งอุกฤษฏ์ อำไพพันธุ์
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกวจ 616.2 อ72ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจหาเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N1 จีโนไทป์ใหม่ในสัตว์ปีกในประเทศไทย : รายงานการวิจัย = Monitoring o...
ชื่อผู้แต่งรุ่งทิพย์ ชวนชื่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552.
เลขเรียก661.203 ร622ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในการติดเชื้อแบบไม่ปรากฎอาการในผู้สัมผัสสัตว์ติดโรคอย่างใกล้ชิดและการติด...
ชื่อผู้แต่งฉายสุรีย์ ศุภวิไล.
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : lสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพและคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550.
เลขเรียก636.5089691 ฉ275ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำนโยบายโรคไข้หวัดนกไปปฏิบัติ / สุรีรัตน์ โบจรัส.
ชื่อผู้แต่งสุรีรัตน์ โบจรัส.
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการฟาร์มไก่ไข่ให้ปลอดจากไข้หวัดนกของรุ่งโรจน์ฟาร์ม / โดย พรเพชร รุ่งกิจสวัสดิ์, พูนศิริ...
ชื่อผู้แต่งพรเพชร รุ่งกิจสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548.
เลขเรียกSF488.ท9 พ43
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดนกกรณีศึกษาสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้...
ชื่อผู้แต่งเรวดี ศรีบุญเรือง.
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียก636.50896 ร767ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้แนวคิด zoning และ compartmentalisation ในการแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนก : รายงายวิจัยฉบับสมบู...
ชื่อผู้แต่งจิโรจ ศศิปรียจันทร์ ผู้วิจัย
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินการเตรียมความพร้อมของสถานบริการสาธารณสุขในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก กรณีศึกษา ...
ชื่อผู้แต่งจีรวรรธน์ สายทอง
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกRA412 จ64 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการป้องกันโรคไข้หวัดนก / กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์, 2551
เลขเรียก636.59 ก463ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา