Found: 57  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วิธีรับมือโรคหวัด / หลินอิงชิน, เหยียนจื้อเฉิง และเฉินเหวินฮุ่ย ; เรืองชัย รักศรีอักษร, แปล.
ชื่อผู้แต่งหลิน, อิงชิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : อินสปายร์, 2553.
เลขเรียกRA644.I6 ห334,WC510 ห334 2553,616.205 ห17ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCost-utility evaluation of influenza vaccination in patients with existing cardiovascular diseases i...
ชื่อผู้แต่งPongphaya Choosakulchart.
พิมพลักษณ์2011.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPharmaceutical diagnosis : the new frontier in pharmaceutical care / บรรณาธิการ : เฉลิมศรี ภุมมางกูร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, 2552.
เลขเรียกQV737 ฟ6 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องQ&A ไขปัญหา 'ไข้ในเด็ก' / ชิษณุ พันธุ์เจริญ, บรรณาธิการ [text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2559.
เลขเรียกWS440 ช576คว 2559,618.92 ช576ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการทางชีวสารสนเทศเชิงโครงสร้างสำหรับการพัฒนายา : ความเข้าใจพื้นฐานระดับโมเลกุลของโรคอุบัติใหม่...
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ หารหนองบัว ผู้วิจัย
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกองทัพสมุนไพรไทยฟ้าทะลายโจรต้านหวัด 2009 / สุวิมล โต่นวุธ.
ชื่อผู้แต่งสุวิมล โต่นวุธ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรีน-ปัญญาญาณ, 2552.
เลขเรียกRS165.A53 ส75 2552,QV766 ส76ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในจังหวัดเชียงใหม่ = An Assessmen...
ชื่อผู้แต่งจิตรลดา ทองคำซุ่ย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว 338.51 จ347ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาวัคซีนโรคไข้หวัดนก (H5N1) ชนิดดีเอ็นเอ : รายงานการวิจัย = Development of DNA avian influenz...
ชื่อผู้แต่งกมล ฉวีวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2548.
เลขเรียก636.0895372 ก131ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรักษาโรคติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนบนสำหรับเภสัชกรชุมชน = Treatment of upper respiratory tract inf...
ชื่อผู้แต่งวรนุช แสงเจริญ
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2562.
เลขเรียกWF145 ว218ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรักษาโรคติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนบนสำหรับเภสัชกรชุมชน = Treatment of upper respiratory tract inf...
ชื่อผู้แต่งวรนุช แสงเจริญ.
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2561.
เลขเรียกRC723 ว218ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมที่เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะสำหรับอาการหวัด เจ็บคอ ท้องเสีย...
ชื่อผู้แต่งศุภิสรา ชำนาญจิตต์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแยกเชื้อไวรัสไข้หวัดนก= Isolation of avian influenza viruses / น้ำอ้อย เถาวัลย์
ชื่อผู้แต่งน้ำอ้อย เถาวัลย์
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , 2556, [2013]
เลขเรียกSF995.6.I64 น538ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการดูแลที่บ้านเมื่อเด็กเป็น "หวัด ปอดบวม คออักเสบ" / [ผู้เรียบเรียง, ประมวญ สุนากร ; คณะผู้จั...
ชื่อผู้แต่งประมวญ สุนากร
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : กลุ่มงานฯ, 2541.
เลขเรียกRJ ป4ค 2542,WC510 ป348ค 2541,616.92995 ป348ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา