Found: 806  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง...ประวัติศาสตร์, แบบเรียนสังคมศึกษา วิชา
ชื่อผู้แต่งอิ่มใจ วุฒิกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2506
เลขเรียก909 อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง...ภูมิ-ประวัติศาสตร์, ตอบปัญหา โดยสุทธิ ภิบาลแทน และคณะ
ชื่อผู้แต่งสุทธิ ภิบาลแทน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2500
เลขเรียก900 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง...ภูมิศาสตร์ ภูมิภาค ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบเรียนสังคมศึกษา
ชื่อผู้แต่งพงษ์นารถ สวัสดิ์ชูโต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2507
เลขเรียก910 พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง...ภูมิศาสตร์ ภูมิภาค ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายแบบเรียนสังคมศึกษา
ชื่อผู้แต่งพงษ์นารถ สวัสดิ์ชูโต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2505.
เลขเรียก910 พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง...ภูมิศาสตร์, แบบเรียนสังคมศึกษาวิชา ม.ศ. 1
ชื่อผู้แต่งสุมนา คำทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2504
เลขเรียก910 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง...ภูมิศาสตร์, แบบเรียนสังคมศึกษาวิชา ม.ศ. 2
ชื่อผู้แต่งสุมนา คำทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2505.
เลขเรียก910 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง...ภูมิศาสตร์, แบบเรียนสังคมศึกษาวิชา ม.ศ. 3
ชื่อผู้แต่งสุมนา คำทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2506
เลขเรียก910 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง...ภูมิศาสตร์-ประวัติสาสตร์, วิชาชุดครูมัธยม
ชื่อผู้แต่งสนอง ศุขสมาน.
พิมพลักษณ์ธนบุรี : สื่อการค้า, 2503
เลขเรียก909 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง...ภูมิศาสตร์ภูมิภาค (ภูมิศาสตร์ 7-8-9) รายละเอียดแนะแนวการสอนชุดภูมิศาสตร์ปกศ. ชั้นสูง พศ. 2510 ภาค...
ชื่อผู้แต่งกรมการฝึกหัดครู. หน่วยศึกษานิเทศก์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์กรมการฝึกหัดครู, 2511
เลขเรียก910.09 ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง...ยุโรป, แอฟริการ,ออสเตรเลียและเอเชีย, หนังสืออุเทศวิชาภูมิศาสตร์ แปลโดย ลำยอง วิมุกตะลพ และก่อ สวั...
ชื่อผู้แต่งเสตมบริดจ์, แจสเพอร์ ฮ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, ม.ป.ป
เลขเรียก910 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง...สังคมศาสตร์, คู่มือครูวิชา. ตามหลักสูตร ป.กศ. ตอนที่ 2
ชื่อผู้แต่งกรมการฝึกหัดครู. หน่วยศึกษานิเทศก์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2503
เลขเรียก910 ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง...สังคมศึกษา พ.ม., บันทึกและแนะแนวตอบวิชา
ชื่อผู้แต่งเจริญ ไชยชนะ.
พิมพลักษณ์พระนคร : สำนักพิมพ์ไชยวัฒน์, 2505
เลขเรียก300 จ57ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง...สังคมศึกษา พกศ. โน้ตย่อวิชา / ขวัญ จันปุ่มและคณะ
ชื่อผู้แต่งขวัญ จันปุ่ม.
พิมพลักษณ์พระนคร : สำนักพิมพ์ไชยวัฒน์, 2506
เลขเรียก300 ช11ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปีของผม ที่...สศค. / สาธิต รังคสิธิ.
ชื่อผู้แต่งสาธิต รังคสิธิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2553.
เลขเรียกHD85.ท9 ส64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 องศาจุดเปลี่ยนประเทศไทย / กองบก.ข่าวสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข นสพ.กรุงเทพธุรกิจ.
ชื่อผู้แต่งกองบก.ข่าวสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข นสพ.กรุงเทพธุรกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองบก.ข่าวสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, 2552.
เลขเรียกQC981.8.G56 ก52,363.73874 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา