Found: 910  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"หัวเมืองริมฝั่งอันดามัน" / [คณะผู้จัดทำ, พลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ... [แ...
พิมพลักษณ์นครนายก : กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 2536.
เลขเรียกDS588.ต9 น64,959.3 ห475
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 บทเรียนจากฟูกูชิมะ : การลดความเสี่ยงและปกป้องชุมชนจากหายนะภัยนิวเคลียร์ / บรรณาธิการ: ทาเคชิ คุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการหนังสือคู่มือฟูกูชิมะ, 2559.
เลขเรียกHV551.5.J3 ส63 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี เชอร์โนบิล บทเรียนสำหรับประเทศไทย [จุลสาร] / กลุ่มศึกษาปัญหานิวเคลียร์.
ชื่อผู้แต่งกลุ่มศึกษาปัญหานิวเคลียร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มศึกษาปัญหานิวเคลียร์, 2539.
เลขเรียกTK ก4ส 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 มหัศจรรย์ พลังงานทดแทน กู้วิกฤตโลกร้อน / รวบรวมโดย กองบรรณธิการมติชน-ประชาชาติธุรกิจ
ชื่อผู้แต่งกองบรรณธิการมติชน-ประชาชาติธุรกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2550
เลขเรียกTJ807.9.T5 ม224 2550,303.485 ก344ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง130 คำถาม - คำตอบ เกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ [จุลสาร] / การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองสารนิเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2542.
เลขเรียกTK ฟ9ค 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง130 คำถาม ? เกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กองการพิมพ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, [253-]
เลขเรียกTK1078 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง130 คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แผนกเอกสารเผยแพร่ กองสารนิเทศ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง130 คำถาม? เกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ / จัดทำโดย กองวิศวกรรมนิวเคลียร์ ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล การไฟ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวิศวกรรมนิวเคลียร์ ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, [2540?]
เลขเรียก621.483 ร193
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง130 คำถาม? เกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ / จัดทำโดย กองวิศวกรรมนิวเคลียร์ ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล การไฟ...
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, [253-?]
เลขเรียกTK1078 ค355 253-?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง130 คำถาม? เกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ / จัดทำโดย กองวิศวกรรมนิวเคลียร์ ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล การไฟ...
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, [253-?].
เลขเรียกTK1078 ห2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปีพปส. / สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ; เรียบเรียงโดย ปฐม แหยมเกตุ, วิทยา รัชตาธิบดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2530.
เลขเรียกTD195.E4 ย318 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 คำถามเกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ [จุลสาร] / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2540.
เลขเรียกTK ก6 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง35 ปีเขื่อนอุบลรัตน์
ชื่อผู้แต่งเขื่อนอุบลรัตน์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2544.
เลขเรียกTC547 ข791 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 th Anniversary of EGAT / การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2562.
เลขเรียกHD4495.ท9 ก655 2562,333.7932 ก498ห 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี กฟผ. มุ่งมั่นสร้างสรรค์ พัฒนาไทยสู่ความยั่งยืน = 50 Years of EGAT''s strong determination to m...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2562
เลขเรียก621.31 ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา