Found: 19  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมาย ระเบียบ แนวทางในการจัดทำ และพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม อาคารอย...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2541.
เลขเรียกTD194.58.ท9 ว63 2541,344.046 น199ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว (2563401) / สงวน สุทธิเลิศอรุณ.
ชื่อผู้แต่งสงวน สุทธิเลิศอรุณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์, 2546.
เลขเรียกKPT3425 .ส24 2546,343.07891 ส12ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว / คณาธิป ทองรวีวงศ์
ชื่อผู้แต่งคณาธิป ทองรวีวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2558
เลขเรียกKPT3425 ค127 2558,343.07891 ค127ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขออนุญาตอาคารประเภทโรงแรมภายใต้กฎหมายไทย กรณีศึกษา อาคารขนาดใหญ่ / ธนเดช ศรีคราม = Building per...
ชื่อผู้แต่งธนเดช ศรีคราม
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ วิชาเอกเทศสัญญา 2 ยืมและฝากทรัพย์ / สุธีร์ ศุภนิตย์ ; แก้ไขเพิ่ม...
ชื่อผู้แต่งสุธีร์ ศุภนิตย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.
เลขเรียกKPT920 ส786 2558,346.073 ส786ค 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือศึกษาพื้นฐานวิชากฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว = Tourism laws / กิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต.
ชื่อผู้แต่งกิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2550.
เลขเรียกKPT3425 .ก66 2550,915.93012 ก73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถาม-ตอบ เอกเทศสัญญา / ไผทชิต เอกจริยกร
ชื่อผู้แต่งไผทชิต เอกจริยกร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553.
เลขเรียกKPT920 ผ951 2553,346 ผ94ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติสถานบริการ ใหม่ พ.ศ.2548
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2548.
เลขเรียกKPT3424 พ371,344.05 ส73พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 / รวบรวมโดย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547.
เลขเรียกKPT3424.5 พ371,340 พ17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติโรงแรม พุทธศักราช 2478 / ฝ่ายวิชาการ สูตรไพศาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2538.
เลขเรียกKPT3424.5 .พ46 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติโรงแรม พุทธศักราช 2478 / รวบรวมโดย เสถียร วิชัยลักษณ์ กับ สืบวงศ์ วิชัยลักษณ์.
ชื่อผู้แต่งไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนีติเวชช์, 2531.
เลขเรียกKQBมท ร92
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม : ศึกษาและวิเคราะห์พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ...
ชื่อผู้แต่งอนุพงศ์ สุขสมนิตย์
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรอบรู้เรื่องโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยว = Hotels and travel trade / เกียรติ สิมะกูร
ชื่อผู้แต่งเกียรติ สิมะกูร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฮิวแมน เฮอริเทจ, 2555.
เลขเรียกG154.9 ก851ร 2555,647.94 ก84ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา