Found: 1,018  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี สรรพวิทยาคม พ.ศ. 2558 / โรงเรียนสรรพวิทยาคม text
พิมพลักษณ์ตาก : บริษัท โพรเจ็คท์ ไฟฟ์-โฟว์, 2558
เลขเรียกLG395.T3 ร192 2558,371.01 ห159ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ปี ในสวนกุหลาบฯ / โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงเรียน, [2538] [1995]
เลขเรียกLG395.ก761 ก123 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 ปีโรงเรียนหอวัง / คณะผู้จัดทำ นวลปรางค์ ชมภูศรี ... [และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [โรงเรียนหอวัง, 2545].
เลขเรียกL888 ส647 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี เตรียมอุดมศึกษา : 2480-2540 / โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ชื่อผู้แต่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงเรียน, 2541.
เลขเรียก371.29 ต1761
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง64 ปี กัลยาณวัตร.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น : โรงเรียนกัลยาณวัตร], 2538.
เลขเรียก373.593 ห111 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 ปี เตรียมอุดมศึกษา
ชื่อผู้แต่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, 2550?
เลขเรียก373.593 ศธ0801ต 2550
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง90 ปี สตรีภูเก็ต / โรงเรียนสตรีภูเก็ต.
พิมพลักษณ์[ภูเก็ต] : [โรงเรียนสตรีภูเก็ต.], 2542.
เลขเรียกLB2155.T5 ก7 2542,373.593 ก832 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง90 ปีหลวงพ่อพระครูศรีมหาโพธิคณารักษ์ (สวาสดิ์ กิตฺติมา) : 47 ปี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง / โรงเรีย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2545.
เลขเรียกBQ984.S282 ป649 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องM.17-M.30 ปัจจัยในการบริหารและพัฒนาบุคลิกภาพ / ธวัชชัย เปรมปรีดิ์...[และคนอื่นๆ]
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย เปรมปรีดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรไทย (น.ส.พ. ฟ้าเมืองไทย), 2544
เลขเรียกBF 698.2 ธ395อ 2544,371.2 ธ394อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาการดำเนินงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น / วิชิร...
ชื่อผู้แต่งวชิระ ดวงมาตย์พล
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบตัวอย่างทางสถิติการศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา / จัดทำโดย สายงานส่งเสริมและพัฒนาสถิติการศึกษา กอง...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานฯ, 2524.
เลขเรียกLB2803 ส632 2523-24
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการบริหารงานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ในส่วนภูมิภาค / นัยนา ทองดี = Administ...
ชื่อผู้แต่งนัยนา ทองดี
พิมพลักษณ์2526.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 6 ตามการรับรู้ของหัวหน้าสถานศึกษา ผู้ช่วยฝ...
ชื่อผู้แต่งจิรภา มาช่วย, 2508-
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา : ศึกษากรณีโรงเรียน...
ชื่อผู้แต่งอัญชลี มีไชยโย
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2534.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา