Found: 17  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี สรรพวิทยาคม พ.ศ. 2558 / โรงเรียนสรรพวิทยาคม text
พิมพลักษณ์ตาก : บริษัท โพรเจ็คท์ ไฟฟ์-โฟว์, 2558
เลขเรียกLG395.T3 ร192 2558,371.01 ห159ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก = C...
ชื่อผู้แต่งเบญญาภา สุวรรณประเสริฐ, 2526-
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดตาก / สมนึก ศ...
ชื่อผู้แต่งสมนึก ศิริมา
พิมพลักษณ์2535.
เลขเรียกLB2822.5 ส253ก 2535,372.12012 ส 175 ก 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการของผู้บริหารสถา...
ชื่อผู้แต่งพงษ์อนันต์ คำน่าน
พิมพลักษณ์ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง , 2557
เลขเรียกThe 371.2 พ147ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติงานการศึกษานอกโรงเรียนของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนบนพื้นที่สูงประจำบ้าน สังกัดศูนย์ก...
ชื่อผู้แต่งสุพัตรา ดวงเกษมสุข
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียกLC5215 ส831ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินแผนปฏิบัติการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดตาก ปีการศึกษา 2534 / สุวัฒ...
ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์ สอนสุวิทย์
พิมพลักษณ์2536.
เลขเรียกLB2822 ส876ก 2536,373.593 ส 895 ก 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการโรงเรียนในพื้นที่ภูเขาสูงและชายขอบภูมิภาคตะวันตก สังกัดสำนักงานเขตพื้น...
ชื่อผู้แต่งดิเรก มั่นเมือง
พิมพลักษณ์กำแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2558.
เลขเรียกว 371.2 ด555ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการปฏิบัติงานและปัญหาการนิเทศการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงาน...
ชื่อผู้แต่งพิชัย ปานยิ้ม 2495-
พิมพลักษณ์2533.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำกับคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก ...
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ ศรสวรรค์
พิมพลักษณ์ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง , 2558
เลขเรียกThe 371.207 ส881ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทเรียนการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพร...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2559
เลขเรียก371.39 ส636บ 2/2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทเรียนการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพร...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2559
เลขเรียก371.39 ส636บ 2/2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาพลักษณ์ของโรงเรียนภัทรวิทยา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตามการรับรู้ของผู้ปกครอง = School image of Phat...
ชื่อผู้แต่งพัชรี สุนทรเพียร, 2516-
พิมพลักษณ์2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เข...
ชื่อผู้แต่งอุษา ยิ่งยงเมธี, 2504-
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะความเป็นนักพัฒนาการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 = Char...
ชื่อผู้แต่งประนอม แก้วมา, 2506-
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา