Found: 5,593  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การวิจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียนต้นแบบในการเรียนรวมระหว่างเด็กปกติกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ" : โครงกา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้ที่มีความสามารถพิเศษและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551.
เลขเรียกLB3965 ก514 2551,371.2 ก514 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง96 ปี กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2531.
เลขเรียกL591.B2 ก4ก7 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAcademic writing : a handbook for international students / Stephen Bailey.
ชื่อผู้แต่งBailey, Stephen
พิมพลักษณ์New York : Routledge, 2018
เลขเรียก808.0428 B156A 2018
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องICT : เครื่องมือในการบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน / เกษม กุลประดิษฐ์ หัวหน้าโครงการ...[และคณะ].
พิมพลักษณ์นครปฐม : โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาสังคม, [254-?].
เลขเรียกHC79.I55 ค49,362.5 ก58อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีตัวอย่าง : รูปแบบการวิจัยและพัฒนาทั้งโรงเรียนของนักวิจัยในพื้นที่โครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2547.
เลขเรียกLB1028 ส669,370.7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษา : บทเรียนจากพื้นที่ / กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2540
เลขเรียกLB1027 ก46 2540,370 ศ615ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดกาฬส...
ชื่อผู้แต่งสันติสุข สารวิถี
พิมพลักษณ์2535.
เลขเรียกLB3479.T5 ส587ก 2535,วจ 371.716 ส63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยของสถานศึกษาที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นที่ (สพฐ.) ...
ชื่อผู้แต่งกิติคุณ จตุรภัทรวงศ์
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกวจ 780.7 ก73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการจัดทำธรรมนูญโรงเรียน กรณีศึกษา : โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี / นิวัฒน์ เรียบร้อ...
ชื่อผู้แต่งนิวัฒน์ เรียบร้อย
พิมพลักษณ์2544.
เลขเรียก373.12 น 743 ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการตัดสินใจสั่งการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาใน เขตการศึกษา 12 / ปริญญานิพนธ์ ของ นัทรี แส...
ชื่อผู้แต่งนัทรี แสงทองศรีกมล
พิมพลักษณ์2527.
เลขเรียกวจ 372.011 น63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการนิเทศการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี / โดย อนงค์ จันทร์หอม.
ชื่อผู้แต่งอนงค์ จันทร์หอม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560.
เลขเรียกLB2805 อ32 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการนิเทศของผู้บริหารโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล สังกัดกรุงเทพมหานคร / โดย พรรณภา มหาวิชา.
ชื่อผู้แต่งพรรณภา มหาวิชา.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกLB2805 พ44 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการนิเทศงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม : การศึกษาเฉพ...
ชื่อผู้แต่งวิไลวรรณ พรศิวาลัย
พิมพลักษณ์2538.
เลขเรียก371.203 ว37ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการนิเทศที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร / โดย ชุติมา แย้มจ่าเมื...
ชื่อผู้แต่งชุติมา แย้มจ่าเมือง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
เลขเรียกLB1047.5 ช73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม / วิทยานิพนธ์ของ พณาสั...
ชื่อผู้แต่งพณาสันต์ เกษจ้อย.
พิมพลักษณ์2554
เลขเรียก371.203 พ164ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา