Found: 49  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEquity in health service of patients under difference health insurance plans : case study gonarthros...
ชื่อผู้แต่งSumitra Surattasaeranee.
พิมพลักษณ์Nakhon Pathom : Social and Administrative Pharmacy Graduate School Silpakorn University, 2007.
เลขเรียกRA975.5.P5 S95
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้นหาความเสี่ยงของงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา : รายงานการวิจัย = Risk ...
ชื่อผู้แต่งจงจิตร อริยประยูร.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545.
เลขเรียก362.1782 จ118ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินการใช้ยา Piperacillin ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ / คณะผู้ทำการวิจัย กาญจนา กิ่งคำ ... [และคนอ...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2539]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินต้นทุนประสิทธิผลของการรับยาทางไปรษณีย์เปรียบเทียบกับการรับยาที่แผนกผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยจิต...
ชื่อผู้แต่งปฤทัย สำราญคง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกส.ร. 615.1 ป194ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากระบวนการประสานรายการยาบนหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี / โดย วนิดา...
ชื่อผู้แต่งวนิดา ขุมแร่.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.
เลขเรียกRA975.5.P5 ว36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากระบวนการลดความคลาดเคลื่อนทางยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอภูเข...
ชื่อผู้แต่งจันทร์ธิมา เพียรธรรม
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียกวจ 615 จ63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพด้านกระบวนการจ่ายยาสำหรับเภสัชกรโรงพยาบาลในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ / วิ...
ชื่อผู้แต่งรัชนก บุญดี
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกวจ 615.4 ร62ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาตัวชึ้วัดคุณภาพทีมีศักยภาพสำหรับประเมินการจัดการระบบยาของโรงพยาบาลชุมชน : รายงานการวิจัย = ...
ชื่อผู้แต่งสยาม แก้ววิชิต
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกส.ร. 615.1 ส162ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาต้นแบบระบบบันทึกข้อมูลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยการบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูร...
ชื่อผู้แต่งนฤตย์ คุ้มยา.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561.
เลขเรียก338.433621 น269ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบกระจายยาของโรงพยาบาลอำเภอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภ...
ชื่อผู้แต่งรัตนาภรณ์ อาวิพันธ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว 615.13 ร114ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการกระจายยาผู้ป่วยในด้วยระบบยูนิตโด๊สประยุกต์ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา = Development of...
ชื่อผู้แต่งนงเยาว์ พูลศิริ.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา, 2541.
เลขเรียกWM30.6 น2ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบก่อนการจ่ายยาผู้ป่วยในของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ กรุงเทพมหานคร / โดย ส...
ชื่อผู้แต่งสุรีรัตน์ ลำเลา
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกRS122 ส74 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบสั่งจ่ายยาเพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยาของผู้ป่วยที่มาติดตามการรักษา ณ โรงพยาบาลสวนผึ้ง / ...
ชื่อผู้แต่งเดือนเด่น บุญรังสรรค์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.
เลขเรียกRA975.5.P5 ด73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบของงานบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยซึ่งใช้ยาวาร์ฟารินในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ : รายงาน...
ชื่อผู้แต่งภูขวัญ อรุณมานะกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [ม.ป.ป]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยในการตรวจสอบยาที่ได้รับจากโรงพยาบาล / ปิยรัตน์ นโนมัยสันติภาพ
ชื่อผู้แต่งปิยรัตน์ มโนมัยสันติภาพ
พิมพลักษณ์2554
เลขเรียกRA975.5.P5 ป64 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา