Found: 61  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[นิคส์] = NICS : เขตปลอดโสเภณี? / จรรยา เศรษฐบุตร, สุภาณี เวชพงศา, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537.
เลขเรียกHQ242.56 น552 2537,306.74 จ148ข 2537
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAIDS : เอกสารประกอบวิชามนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม HM 102 / มงคล ศริวัฒน์, บรรณาธิการ ; ภาควิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542.
เลขเรียกHQ242.55.B3 อ888 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIf we share / บรรณาธิการ, ชิษณุ พันธุ์เจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2555.
เลขเรียกRA643.86.ท9 อ63,WC503 I23 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีปฏิบัติในการป้องกันโรคเอดส์สำหรับผู้หญิง ผู้ชายและครอบครัว / โครงการโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภากาชาดไทย, 2539.
เลขเรียกWC503.6 ก291 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดสรรทรัพยากรและการตอบสนองของครอบครัวต่อภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ = Household resources allocati...
ชื่อผู้แต่งวาสนา อิ่มเอม
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542.
เลขเรียกRA644.A25 ว491,WC503 ว491ก 2542,362.19 ว491ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินชีวิตพร้อมกับโรคเอดส์ในสังคม / มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, [2539?]
เลขเรียกRA644.A25 ม686ก 2539?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามสถานการณ์ทางสังคมของประเทศไทย : การแก้ปัญหาเอดส์ของไทย "สานต่อความสำเร็จมุ่งสู่อนาคต" / ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารโลกแห่งประเทศไทย, [2543]
เลขเรียกRA644.A25 ก633
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามสถานการณ์ทางสังคมของประเทศไทย : การแก้ปัญหาเอดส์ของไทย "สานต่อความสำเร็จมุ่งสู่อนาคต" / [...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารโลกแห่งประเทศไทย, ค.ศ. 2000 [2543]
เลขเรียกRA644.A25 ก452
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามสถานการณ์ทางสังคมของประเทศไทย : การแก้ปัญหาโรคเอดส์ของไทย "สานต่อความสำเร็จมุ่งสู่อนาคต" /...
ชื่อผู้แต่งไอส์เวิร์ธ, มาร์ธา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารโลกแห่งประเทศไทย, 2543.
เลขเรียก616.9792 อ998ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามสถานการณ์ทางสังคมของประเทศไทย : การแก้ปัญหาเอดส์ของไทย "สานต่อความสำเร็จมุ่งสู่อนาคต" / ธนา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารโลกแห่งประเทศไทย, 2000.
เลขเรียกRA644.A25 ก452
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามสถานการณ์ทางสังคมของประเทศไทย การแก้ไขปัญหาเอดส์ของไทย "สานต่อความสำเร็จมุ่งสู่อนาคต" / ธน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2543.
เลขเรียกWC503.6 ก452 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์นโยบายการตอบสนองต่อปัญหาเอดส์ของประเทศไทยในมุมมองของภาคประชาสังคมปี พ.ศ. 2552 : รายงาน ...
ชื่อผู้แต่งนิวัตร สุวรรณพัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะทำงานจับตานโยบาย คณะกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.), 2553.
เลขเรียก362.1969792 น674ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการส่งเสริมความรู้สึกในคุณค่าของตนเอง และความคาดหวังในอนาคตที่ดีของหญิงบริการทางเพศ / อุมาภรณ์ ภัทรว...
ชื่อผู้แต่งอุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, [2541?]
เลขเรียกวจ HQ242.55 อ846,WC503.6 ก523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลพื้นฐานเชิงพฤติกรรมโครงการส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมป้องกันเอดส์ในกลุ่มลูกเรือประมงไทยในจังหวัดส...
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ โรจน์คุรีเสถียร
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549
เลขเรียกRA644.A25 ก84 2549,WC503 ก768ข 2549,Res 616.9792 ก768ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา