Found: 35  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วิธีรับมือโรคหวัด / หลินอิงชิน, เหยียนจื้อเฉิง และเฉินเหวินฮุ่ย ; เรืองชัย รักศรีอักษร, แปล.
ชื่อผู้แต่งหลิน, อิงชิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : อินสปายร์, 2553.
เลขเรียกRA644.I6 ห334,WC510 ห334 2553,616.205 ห17ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCost-utility evaluation of influenza vaccination in patients with existing cardiovascular diseases i...
ชื่อผู้แต่งPongphaya Choosakulchart.
พิมพลักษณ์2011.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPharmaceutical diagnosis : the new frontier in pharmaceutical care / บรรณาธิการ : เฉลิมศรี ภุมมางกูร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, 2552.
เลขเรียกQV737 ฟ6 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องQ&A ไขปัญหา 'ไข้ในเด็ก' / ชิษณุ พันธุ์เจริญ, บรรณาธิการ [text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2559.
เลขเรียกWS440 ช576คว 2559,618.92 ช576ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการทางชีวสารสนเทศเชิงโครงสร้างสำหรับการพัฒนายา : ความเข้าใจพื้นฐานระดับโมเลกุลของโรคอุบัติใหม่...
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ หารหนองบัว ผู้วิจัย
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาวัคซีนโรคไข้หวัดนก (H5N1) ชนิดดีเอ็นเอ : รายงานการวิจัย = Development of DNA avian influenz...
ชื่อผู้แต่งกมล ฉวีวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2548.
เลขเรียก636.0895372 ก131ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรักษาโรคติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนบนสำหรับเภสัชกรชุมชน = Treatment of upper respiratory tract inf...
ชื่อผู้แต่งวรนุช แสงเจริญ
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2562.
เลขเรียกWF145 ว218ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรักษาโรคติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนบนสำหรับเภสัชกรชุมชน = Treatment of upper respiratory tract inf...
ชื่อผู้แต่งวรนุช แสงเจริญ.
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2561.
เลขเรียกRC723 ว218ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัญหาพิเศษเรื่องโรคที่พบบ่อยและยาที่ใช้ในโรคนั้นในร้านขายยาตงฮัวฮึ้ง / โดย บุญญวรรณ จิระวุฒ...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2530.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการดูแลที่บ้านเมื่อเด็กเป็น "หวัด ปอดบวม คออักเสบ" / [ผู้เรียบเรียง, ประมวญ สุนากร ; คณะผู้จั...
ชื่อผู้แต่งประมวญ สุนากร
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : กลุ่มงานฯ, 2541.
เลขเรียกRJ ป4ค 2542,WC510 ป348ค 2541,616.92995 ป348ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการไข้หวัดนกสู่ไข้หวัดใหญ่ : ท่านพร้อมหรือย้ง? / บรรณาธิการ นฤมล สวร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะทำงานด้านการักษาพยาบาล กรมการแพทย์, 2549.
เลขเรียกWC515 ค695 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราการดูแลรักษาไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่ / บรรณาธิการ ทวี โชติพิทยสุนนท์, นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์, 2550
เลขเรียกRA644.I6 ต367 2550,WC 515 ต221 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำอย่างไรไม่ติดไข้หวัดใหญ่ 2009! / ศรัญญู ชูศรี.
ชื่อผู้แต่งศรัญญู ชูศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดีไลท์พับลิชชิ่ง, 2552.
เลขเรียกRA644.I6 ศ46,WC515 ศ159ท 2552,616.203 ศ17ท 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา