Found: 119  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วิธีรับมือโรคหวัด / หลินอิงชิน, เหยียนจื้อเฉิง และเฉินเหวินฮุ่ย ; เรืองชัย รักศรีอักษร, แปล.
ชื่อผู้แต่งหลิน, อิงชิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : อินสปายร์, 2553.
เลขเรียกRA644.I6 ห334,WC510 ห334 2553,616.205 ห17ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPerception and willingness to obtain influenza vaccination among healthcare staff and elderly group ...
ชื่อผู้แต่งDuangporn Sansanasupapong.
พิมพลักษณ์2011.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ / [ธนากิต เรียบเรียง], เรียบเรียงโดย คณาจารย์ชมรมเด็ก.
ชื่อผู้แต่งธนากิต.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สุวีริยาสาส์น, 2542.
เลขเรียกRA643 .ธ362 2542,WC100 ค127ก 2542,614.5 ธ15ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย = Avian influenza control in Thailand / บรรณาธิการ เชิดชัย กำวิจิ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์ควบคุมโรคไข้หวัดนก สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์, 2549.
เลขเรียกSF995.6.I6 ก443
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการแบบมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม / วิ...
ชื่อผู้แต่งทวี ขวัญมา
พิมพลักษณ์2550
เลขเรียกวจ 616.925 ท57ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการชันสูตรโรคไข้หวัดใหญ่สุกร : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มกษ. 10050 - 2556 : Thai agricult...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.), 2556.
เลขเรียกSF971 ก446 2556,636.439 ส691ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจหาเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N1 จีโนไทป์ใหม่ในสัตว์ปีกในประเทศไทย : รายงานการวิจัย = Monitoring o...
ชื่อผู้แต่งรุ่งทิพย์ ชวนชื่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552.
เลขเรียก661.203 ร622ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในการติดเชื้อแบบไม่ปรากฎอาการในผู้สัมผัสสัตว์ติดโรคอย่างใกล้ชิดและการติด...
ชื่อผู้แต่งฉายสุรีย์ ศุภวิไล.
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : lสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพและคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550.
เลขเรียก636.5089691 ฉ275ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำนโยบายโรคไข้หวัดนกไปปฏิบัติ / สุรีรัตน์ โบจรัส.
ชื่อผู้แต่งสุรีรัตน์ โบจรัส.
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินการเตรียมความพร้อมของสถานบริการสาธารณสุขในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก กรณีศึกษา ...
ชื่อผู้แต่งจีรวรรธน์ สายทอง
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกRA412 จ64 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการป้องกันโรคไข้หวัดนก / กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์, 2551
เลขเรียก636.59 ก463ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกซ้อมแผนสำหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ กรมควบคุมโรค / อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ, นัทธ์หทัย ส...
ชื่อผู้แต่งอัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมควบคุมโรค, 2550.
เลขเรียกWC515 อ528 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดตรวจสอบเพื่อตรวจวินิจฉัยเชื้อไข้หวัดนกชนิด H5N1 จากสิ่งส่งตรวจโดยตรง : รายงานการวิจัยฉบั...
ชื่อผู้แต่งสันนิภา สุรทัตต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2551.
เลขเรียก661.203 ส597ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดทดสอบเพื่อจำแนกการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกและการได้รับวัคซีน = Development of a test kit fo...
ชื่อผู้แต่งทวีศักด์ ส่งเสริม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2551.
เลขเรียก661.203 ท229ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังชุมชนในการเผ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดนก จังหวัดอุตรดิตถ์ : กรณีศึกษ...
ชื่อผู้แต่งวัชรินทร์ พอสม
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียกRA644.L6 ว386ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา