Found: 35  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAIDS และกามโรค / หมอโอภาส
ชื่อผู้แต่งหมอโอภาส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แว่นแก้ว, 2548
เลขเรียกDS556.45.T5 บ532ร 2548,WC140 ห459อ 2548,616.9792 ห169อ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมวลและสังเคราะห์องค์ความรู้ เอดส์ : การวิจัยทางคลินิก = State of the art review 1998 HIV/AIDS...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
เลขเรียกRC607.A26 ก491,WC503 ก491 2541,616.9792 จ249ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันถามโรคของทหารกองประจำการกอง...
ชื่อผู้แต่งชุมพล คอวนิช
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมเสื่ยงต่อการติดโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ของผู้ชายที่เข้ามาตรวจรักษาโรค / ...
ชื่อผู้แต่งพรรณนิภา สังข์ทอง
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพืชสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาอาการทางระบบสืบพันธุ์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในจังหวัดจันทบุรี...
ชื่อผู้แต่งกัลยาพร โพธิ์สลัก.
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ยาในโรคของอวัยวะเพศ / บรรณาธิการ นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์, มาลิน จุลศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยมิตรการพิมพ์, 2530.
เลขเรียกRC280.G4 ก449,QV3 ก471ก 2534 ค6,615.76 ก447 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเวชปฏิบัติ : โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ / อนุพงศ์ ชิตวรากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองกามโรค กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข, 2538.
เลขเรียกRC200 .ค75,WC140 อ193ค 2538,616.951 ค695 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาการให้คำปรึกษาแนะนำชุด : ฮอทไลน์สายเอดส์ / อรอนงค์ อินทรจิตร, นรินทร์ กรินชัย
ชื่อผู้แต่งอรอนงค์ อินทรจิตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดสำนัก สำนักนายกรัฐมนตรี 2543
เลขเรียกRA644.A25 อ45 2543,WC503.6 อ383ฮ 2543,614 อ383อ 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกเพื่อนชีวิตใหม่ / เรียบเรียงโดย เสรี พงศ์พิศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2540.
เลขเรียกRA644.A25 บ268,E ส928บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการของชายที่มารับการตรวจรักษาที่ศูนย์กามโรค และโรคเอด...
ชื่อผู้แต่งสมชัย จิรโรจน์วัฒน.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 3 ชลบุรี, 2535.
เลขเรียก614.547 ส238ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการของชายที่มารับการตรวจรักษาที่ศูนย์กามโรคและโรคเอดส...
ชื่อผู้แต่งสมชัย จิรโรจน์วัฒน
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 3.
เลขเรียกWC140 ส238ป 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผังการวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปี พ.ศ. 2546 [จุลสาร] / จัดทำโดย คณะกรรมการปรับปรุงแผนการรัก...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค, 2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา