Found: 197  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMelioidosis : a national problem / โดย สถิตย์ สิริสิงห ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2538.
เลขเรียกRC168.M45 ม759
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPractical issues in chronic diseases / บรรณาธิการ ปิติ ทฤษฎิคุณ ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559, [2016]
เลขเรียกRA644.8.T35 ถ331 2559,WT500 P895 2559,616 ถ633ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe physicochemical evaluation of chitosan/alginate beads for oral DNA delivery / นักศึกษาผู้ทำการ...
ชื่อผู้แต่งเกรียงไกร ปิตะหงษนันท์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการทางชีวสารสนเทศเชิงโครงสร้างสำหรับการพัฒนายา : ความเข้าใจพื้นฐานระดับโมเลกุลของโรคอุบัติใหม่...
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ หารหนองบัว ผู้วิจัย
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ : ตัวอย่างงานวิจัยเน้นด้านโรคติดเชื้อ = Research process in heal...
ชื่อผู้แต่งพิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจริญดีการพิมพ์, 2542.
เลขเรียกR852 พ697,W20.5 พ697ก 2542,616.9072 พ3611ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ : ตัวอย่างงานวิจัยเน้นด้านโรคติดเชื้อ = Research process in heal...
ชื่อผู้แต่งพิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจริญดีการพิมพ์, 2546.
เลขเรียกR852 พ697 2546,W20.5 พ697ก 2546,614.072 พ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสร้างเสริมทักษะการป้องกันโรคติดต่อของเด็กวัยเรียนในชุมชน : รายงานการวิจัย / โดย พัชรินทร์...
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554.
เลขเรียก614.547 ก218
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีป้องกันโรคเอดส์สำหรับครอบครัวชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = AIDS prevention strategies for rur...
ชื่อผู้แต่งชวนชม สกนธวัฒน์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการโรคเอดส์ สภากาชาดไทย, 2538.
เลขเรียกRA644.A25 ช268,WC503.6 ช268ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการแบบมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่น ของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จั...
ชื่อผู้แต่งทนงศิลป์ ลี้พล
พิมพลักษณ์2550
เลขเรียกวจ 616.9 ท32ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดร้อยเอ็ด / วิทยานิพนธ์ ของ ทิ...
ชื่อผู้แต่งทิพย์สุภาภรณ์ งาสุวรรณ
พิมพลักษณ์2553
เลขเรียกวจ 352.14 ท74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมวลและสังเคราะห์องค์ความรู้ เอดส์ : การวิจัยทางคลินิก = State of the art review 1998 HIV/AIDS...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
เลขเรียกRC607.A26 ก491,WC503 ก491 2541,616.9792 จ249ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมวลและสังเคราะห์องค์ความรู้จากการวิจัยการติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ด้านชีววิทยาการแพทย์ / โกวิ...
ชื่อผู้แต่งโกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2541.
เลขเรียก614.5993 ก87ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมวลและสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านระบาดวิทยาโรคเอดส์ในประเทศไทย : กรณีศึกษาการเฝ้าระวังโรค = Stat...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ห.จ.ก.เหรียญบุญการพิมพ์, 2541.
เลขเรียกวจ RA644.A25 ก491
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการศึกษารูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อเฉ...
ชื่อผู้แต่งมณีรัตน์ ปัจจะวงษ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา