Found: 645  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ความสำเร็จการควบคุมโรค : พันธมิตรจากรากหญ้าสู่นานาชาติ", 28-30 กรกฎาคม 2546 ณ โรงแรมเจริญศรี แกรนด์...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิชาการกรมควบคุมโรค (2546 : อุดรธานี)
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : กองแผนงาน กรมควบคุมโรค, 2546.
เลขเรียกWA100 ก525ค 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"หยุดโลกร้อน--ระงับโรคร้ายและภัยสุขภาพ" / สำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ (2551 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนัก, 2551.
เลขเรียกWA110 ก525ห ล.1-2 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปี กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2532 / กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อผู้แต่งกรมควบคุมโรคติดต่อ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ร.พ. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2533.
เลขเรียกW2 ส639ค 2533,354.593 สธ04ก 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปี กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2532 / กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อผู้แต่งกระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรคติดต่อ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข, 2532.
เลขเรียกRA541.T5 ส639ส 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 สาระกับ 20 ปี ถุงยางอนามัย / กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อผู้แต่งกระทรวงสาธารณสุข. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กระทรวงสาธารณสุข, 2553.
เลขเรียกRA643.86.ท9 ย75,WJ710 ส74ย 2553,613.9435 ส838ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 สาระกับ 20 ปี ถุงยางอนามัย / สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนัก, 2554
เลขเรียกRA 643.86 .T5 ย38 2554,WJ710 ย318 2554,613.9435 ส839ย 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง23 ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับโรคเอดส์ภาคเหนือ / บรรณาธิการ เสรี พงศ์พิศ ; สนับสนุนโดย UNICEF และ U...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองโรคเอดส์ กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข, 2539.
เลขเรียกRA644.A25 ส929ย,WC503 ย318 2539,616.9792 ย38
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี การสถาปนากรมควบคุมโรค / กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ; บรรณาธิการ โดย สำนักจัดการความรู้
ชื่อผู้แต่งกระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมควบคุมโรค, 2557
เลขเรียกJQ1746.Z3สธ ก-ส 2557,WC1 ค178สป 2557,ส.ร. 616 ค175ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง42 ปี กรมควบคุมโรค--ย้อนอดีตความสำเร็จและความท้าทายในอนาคต / บรรณาธิการ, สถาบันวิจัยจัดการความรู้และ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรม, 2559, [2016]
เลขเรียกWC100 ส733 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง43 ปี กรมอนามัย / กรมอนามัย.
ชื่อผู้แต่งกรมอนามัย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2538].
เลขเรียกRA541.ท9 ก44,WA11.JT3 ก169ป 2538,R 362 ก175ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง45 ปี กระทรวงสาธารณสุข / [กระทรวงสาธารณสุข]
ชื่อผู้แต่งกระทรวงสาธารณสุข.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สหประชาพาณิชย์, c2531?]
เลขเรียกR644.ท9 ก46 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงสาธารณสุข / กระทรวงสาธารณสุข.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงสาธารณสุข.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สหประชาพาณิชย์, 2536].
เลขเรียกR644.ท9 ก461,WA11.JT3 ก218ป 2536,351.593 สธ01ก 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAIDS และกามโรค / หมอโอภาส
ชื่อผู้แต่งหมอโอภาส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แว่นแก้ว, 2548
เลขเรียกDS556.45.T5 บ532ร 2548,WC140 ห459อ 2548,616.9792 ห169อ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAn update on infectious diseases / พรรณพิศ สุวรรณกูล, ศศิธร ลิขิตนุกูล, ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร
ชื่อผู้แต่งพรรณพิศ สุวรรณกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย, 2548.
เลขเรียกRC111 พ44 2548,WC100 อ119 2548,616.075 พ44อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา