Found: 17  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับประจำเดือน / กองบรรณาธิการนิตยสารชีวจิต ; นรุตม์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ, 2557.
เลขเรียกRG161 ร19 2557,WP550 ห159 2557,618.172 ห159
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2541, 19-20 พฤศจิกายน 2541 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถาบัน 3 จุ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ (2541 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2541.
เลขเรียกHB849 ก482 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของผู้นำสตรีต่อบทบาทของครอบครัว ชุมชน สังคมในการดูแลผู้ติดเชื้อโรคเอดส์และการอยู่ร่วมกันใ...
ชื่อผู้แต่งภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2545.
เลขเรียกWC503 ภ3ค 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความท้าทายทางสังคมในภูมิภาคแม่น้ำโขง = Social challenges for the Mekong region / บรรณาธิการ : มิ่ง...
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2550.
เลขเรียกHN690.8.ก8 ค54 2550,303.4 ค17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาระบทบาทสุขภาพมารดาและบุตรกับความเครียดในบทบาทและความพึงพอใจในบทบาทของมารดาที่ติ...
ชื่อผู้แต่งทัศน์ศรี เสมียนเพชร
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียกWC503 ท6ค 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นผู้หญิง ความเสี่ยง ภาวะเปราะบางต่อการติดเชื้อและการป้องกันเอชไอวี/เอดส์ / พิมพวัลย์ บุญมงคล...
ชื่อผู้แต่งพิมพวัลย์ บุญมงคล
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข สวัสดิการและสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , 2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือคุณพ่อ / เดวิด แฮสแลม เขียน ; เจตน์ เจริญโท แปลและเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งแฮสแลม, เดวิด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แปลน พับลิ่ชชิ่ง, 2535.
เลขเรียกRJ131 .ฮ78 2535,WS100 ค6951
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตกหลุมรัก = In love melody : สื่อสร้างสรรค์เพื่อความรักที่ปลอดภัยของวัยรุ่น / กัลยา ลักษณเกียรติ ....
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค, 2551.
เลขเรียกBF 575.L8 ต111 2551,WC503.6 ต2 2551,305.35 ค178ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันโรคเอดส์ของสตรีที่สมรสแล้ว : กรณีศึกษาชุมชนแห่งหนึ่ง...
ชื่อผู้แต่งจิตรกัณฐ์ สาลิง
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้หญิง (อย่างฉัน) มีสิทธิเช่นกัน / เรียบเรียงโดย สุทธิดา มะลิแก้ว.
ชื่อผู้แต่งสุทธิดา มะลิแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิรักษ์ไทย, 2549.
เลขเรียกRA644.A25 ส77,WC503 ผ749 2549,613.0424 ส44ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้หญิงกับความอ้วน : เรือนร่างของผู้หญิงกับการประกอบสร้างอัตลักษณ์ในนวนิยายชิคลิต / อจินไตย เฮงรวม...
ชื่อผู้แต่งอจินไตย เฮงรวมญาติ
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการใช้บริการห้องสมุด สำนักงานเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ศิริพร สุขอ้วน.
ชื่อผู้แต่งศิริพร สุขอ้วน
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สำนักงานเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2536.
เลขเรียกRC280.G5 ป414 2536,WP145 ป414ร 2536,025.5 ศ463ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้ลึกและเข้าใจ โรคภายในของผู้หญิง / พวงทอง ไกรพิบูลย์
ชื่อผู้แต่งพวงทอง ไกรพิบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555.
เลขเรียกRA 778 พ465ร 2555,618.1 พ465ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา