Found: 877  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499 ปัญหาพิเศษเรื่องการศึกษาสับปะรดที่ผ่านการลดความชื้นแช่เยือกแข็ง = Study on dehydro-freezing...
ชื่อผู้แต่งปาจรีย์ ทัดเที่ยง
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2536]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA silicon balance study in human : report / Supannee Sripanyakorn, Rawin Jugdaohsignh and Atitaya ...
ชื่อผู้แต่งSupannee sripanyakorn Researcher.
เลขเรียก613.285 S959S 2012
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEffectiveness of a School-based Multicomponent Intervention on Children Nutritional Status among Pri...
ชื่อผู้แต่งNattapon chawla.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFood, Inc. เปิดโปงบริโภคช็อคโลก / [Robert Kenner, โรเบิร์ต เคนเนอร์ ผู้กำกับ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล, 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMind, brain and narrative / Anthony J. Sanford, Catherine Emmott.
ชื่อผู้แต่งSanford, Anthony j.
พิมพลักษณ์Cambridge : Cambridge University Press, 2012.
เลขเรียกP 302.8 Sa58 2012,401.41 Sa195M
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe effect of nutrition education intervention on the amount of school lunch consumption in children...
ชื่อผู้แต่งHathaichanok Tirapongporn, author.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรรมวิธีการแปรรูปอาหาร / ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก.
ชื่อผู้แต่งไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2532.
เลขเรียกTP371.2 พ93,WA799 พ978ก 2532,720.284 ช281ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพด้านโภชนาการและการออกกำลังกายของเด็กวัยเรียนในชุมชน / คณะผู้วิจัย นิสากร ก...
ชื่อผู้แต่งนิสากร กรุงไกรเพชร.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554.
เลขเรียก613.0433 น695ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพกรณีศึกษา “เฮลท์บ๊อกซ์เดลิเวอรี่” กรุงเทพมหานคร = Management of healt...
ชื่อผู้แต่งจุฑากาญจน์ เชาว์น้ำทิพย์, 2527- ผู้แต่ง.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการภาวะโภชนาการเกินในเด็กนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศร...
ชื่อผู้แต่งจันทิมา บุญศรี
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการระบบอาหารของผู้สูงอายุในชุมชนเมืองและชนบท อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม = Food system managem...
ชื่อผู้แต่งณัฐนรี แสงเขตต์, 2515- ผู้แต่ง.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเชิงเปรียบเทียบ/การจัดการข้ามวัฒนธรรม = Comparative management / cross-cultural management...
ชื่อผู้แต่งสมชนก (คุ้มพันธุ์) ภาสกรจรัส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559.
เลขเรียกHD37.ท9 ส423,WO200 ต367 2559,306 ส237ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา