Found: 38  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตตนคร นครหลวงของโลก และแนวปฏิบัติในโพธิปักขิยธรรม 37 / ญาณสังวร.
ชื่อผู้แต่งญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหากุฎราชวิทยาลัย, 2525.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตตนคร นครหลวงของโลกและแนวปฏิบัติในโพธิปักขิยธรรม 37 / สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวัฑฒนมหาเถร)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2525.
เลขเรียกBQ4398 ส41
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทางสู่นิพพาน / พระคันธสาราภิวงศ์
ชื่อผู้แต่งพระคันธสาราภิวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2555.
เลขเรียกBQ4263 พ322ท 2555,294.3442 พ323ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิพพานอยู่ไม่ไกล หากใจถึงโพธิปักขิยธรรม/ สัญชัย บุณฑริกสวัสดิ์, บรรณาธิการ สุวิชา สุชีวคุปต์.
ชื่อผู้แต่งสัญชัย บุณฑริกสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรีนปัญญาญาณ, 2551.
เลขเรียกBQ 5618 ส552น 2551,294.344 ส552น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปีกธรรมพระอริยเจ้าบินเข้าพระนิพพาน / หลวงพ่อธี วิจิตฺตธมฺโม ; ผู้แปล, พระมหายาจินต์ ธมฺมธโร
ชื่อผู้แต่งหลวงพ่อธี วิจิตฺตธมฺโม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ที คิว พี จำกัด, 2551, [2008]
เลขเรียกBQ4399 ห313ป 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระโพธิปักขิยธรรม 37 ประการ ฉบับสำหรับประชาชน / ของ พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ ; รวบรวมโดย พระศรีคั...
ชื่อผู้แต่งพระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, 2529.
เลขเรียกBQ4399 พ411พ 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสติปัฏฐาน ๔ : ภาคปฏิบัติ / โดย ชุติมณฑน์ เพ็ญมณี.
ชื่อผู้แต่งชุติมณฑน์ เพ็ญมณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียกBQ 5630 .S2 ช44 2549,294.3422 ช616ส
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสติเป็นธรรมเอก / โดย พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก.
ชื่อผู้แต่งพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิริยะการพิมพ์, 2552.
เลขเรียกBQ5630.A6 ม66 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสติเป็นธรรมเอก / โดย พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก.
ชื่อผู้แต่งพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิริยะการพิมพ์, 2553.
เลขเรียกBQ5630.A6 ม66 2553,294.3144 พ418ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสติเป็นธรรมเอก / โดย พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก.
ชื่อผู้แต่งพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2553.
เลขเรียกBQ5630.A6 ม663 2553,294.304 พ17ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสติเป็นธรรมเอก / โดย พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก.
ชื่อผู้แต่งพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิริยะการพิมพ์, 2554.
เลขเรียกBQ5630.A6 ม63 2553
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสติเป็นธรรมเอก : ธรรมบรรยายเล่มที่ 21 / พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
ชื่อผู้แต่งพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิริยะการพิมพ์, 2552
เลขเรียก294.3122 ม573ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัทธรรมวิจัย เข้าใจเพียงหนึ่ง เข้าถึงสรรพสิ่ง สัญชัย บุญฑริกสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งสัญชัย บุญฑริกสวัสดิ์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรีน-ปัญญาญาณ, 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 สุภีร์ ทุมทอง text
ชื่อผู้แต่งสุภีร์ ทุมทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2558
เลขเรียกBQ5620 ส 2558,294.3423 ส834ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา