Found: 930  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมโปรตีนไฮโดรไลเสทจากไหมอีรี่" : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครง...
ชื่อผู้แต่งพิลาณี ไวถนอมสัตย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552
เลขเรียกส.ร. 668.55 พ372ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 491 สัมมนาทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องผลกระทบของเอนไซม์เบต้ากาแลคโตซิเดสต่อคุณลักษณะของเอนไซม์ = Eff...
ชื่อผู้แต่งกุลิสรา ปลาโพธิ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : สาขาเทคโนโลยีอาหาร สายวิชาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีอาหาร วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 491 สัมมนาทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องผลของการเกิดเจลอิมัลชั่นที่เสถียรโดยเวย์โปรตีนไอโซเลทในสภาวะเย็...
ชื่อผู้แต่งศิริญา ศรีผดุง
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : สาขาเทคโนโลยีอาหาร สายวิชาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีอาหาร วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 498 สัมมนา (เทคโนโลยีอาหาร) เรื่องการดัดแปลงโปรตีนที่ได้จากของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำนมถั่ว...
ชื่อผู้แต่งสมควร ศิลาชัย
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 498 สัมมนา (เทคโนโลยีอาหาร) เรื่องการปรับปรุงคุณสมบัติการเกิดโฟมและการจับน้ำของโปรตีนถั่วเหลือง ...
ชื่อผู้แต่งธีระชัย กุลจนะพงศ์พันธ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2541]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 498 สัมมนา (เทคโนโลยีอาหาร) เรื่องการศึกษาอิทธิพลของกัม โปรตีนถั่วเหลืองสกัดและอุณหภูมิในการให้ค...
ชื่อผู้แต่งลัดดาวัลย์ เกษกุล
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 498 สัมมนา (เทคโนโลยีอาหาร) เรื่องคุณสมบัติการเกิดอิมัลชั่นของโปรตีนถั่วบางชนิด = Emulsifying p...
ชื่อผู้แต่งจุรีพร พันธ์เขียน
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 498 สัมมนา (เทคโนโลยีอาหาร) เรื่องคุณสมบัติของฟิล์มที่ผลิตจากโปรตีนถั่วเหลืองผสมกับกลูเตนโดยการเ...
ชื่อผู้แต่งรัชนู กล้าประจัญ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 498 สัมมนา (เทคโนโลยีอาหาร) เรื่องผลของ Myofibril-bound serine proteinase (MBP) ต่อการเกิดเจลของ...
ชื่อผู้แต่งจิตติกานต์ พลโลก
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 498 สัมมนา (เทคโนโลยีอาหาร) เรื่องผลของ Xylanase และ Oxidative enzymes ที่มีต่อการอบ การไหล และส...
ชื่อผู้แต่งจิติพร คุณสิทธิไพศาล
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 498 สัมมนา เรื่องผลการเติมแป้งต่อคุณสมบัติของเจลโปรตีนจากเนื้อปลา / โดย วัชราภรณ์ อ่อนพินา
ชื่อผู้แต่งวัชราภรณ์ อ่อนพินา
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 498 สัมมนาเรื่องการพัฒนากระบวนการผลิตกลิ่นรสเลียนแบบเนื้อสัตว์โดยใช้ Enzyme-Hydrolyzed Vegetable...
ชื่อผู้แต่งจีรพรรณ ทองล้อม
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499 ปัญหาพิเศษ (เทคโนโลยีอาหาร) เรื่อง ผลของโปรตีนเกษตรต่อคุณภาพของไส้กรอกแฟรงค์เฟริตเตอร์ = Ef...
ชื่อผู้แต่งถิรายุ ณรงค์การดี
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องการศึกษาการใช้น้ำมันถั่วเหลืองและโปรตีนถั่วเหลืองสกัดในการผ...
ชื่อผู้แต่งเจษฎา วงศ์ตั้งถิ่นฐาน
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2544]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 499 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องผลของการใช้ผงปลาป่นเป็นส่วนผสมในการปรับปรุงคุณค่าทางโภชนากา...
ชื่อผู้แต่งกันยา แก้วดินเหนียว
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา