Found: 145  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวชายแดนไทย-ลาว : กรณีศึกษาชุมชนเมืองเก่าริมแม่น้ำ...
ชื่อผู้แต่งกฤตภัทร ถาปาลบุตร
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียกDS589.ห142 ก275
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการโบราณคดีชุมชน : การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความสามารถของชุมชนท้...
ชื่อผู้แต่งสายันต์ ไพรชาญจิตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.
เลขเรียกDS589.น6 ส63 2548,ว.จ 306.47072 ส665ร
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรุงเทพฯ : เอกลักษณ์ไทย / สมพงศ์ เกรียงไกรเพชร
ชื่อผู้แต่งสมพงศ์ เกรียงไกรเพชร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สัมพันธ์การพิมพ์, 2528.
เลขเรียกDS571 .ส161
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรุงเทพฯ เอกลักษณ์ไทย / โดย สมพงษ์ เกรียงไกรเพชร.
ชื่อผู้แต่งสมพงษ์ เกรียงไกรเพชร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สัมพันธ์การพิมพ์, 2528.
เลขเรียกDS589.ก4 ส45,อ 959.3 ส263ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / สายันต์ ไพรช...
ชื่อผู้แต่งสายันต์ ไพรชาญจิตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2548.
เลขเรียกDS567 .ส64 2548,930.1 ส64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยการมีส่วนร่...
ชื่อผู้แต่งจุฑารัตน์ พาพันธ์
พิมพลักษณ์สงขลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547
เลขเรียก372.84 จ43ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฟื้นฟูพลังชุมชนด้วยการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ : แนวคิด วิธีการ และประสบการณ์จากจั...
ชื่อผู้แต่งสายันต์ ไพรชาญจิตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.), 2547.
เลขเรียกAM79.ท9 ส64 2547,307.14 ส26ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากร...
ชื่อผู้แต่งสายันต์ ไพรชาญจิตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547.
เลขเรียกDS589.น6 ส63 2547
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อสถานที่ท่องเที่ยวประเภทโบราณสถาน กรณีศึกษ...
ชื่อผู้แต่งเขมรัฐ เสริมสมบูรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสรรหาตัวชี้วัดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีเวียงกุมกาม...
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ งามสมสุข
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2555.
เลขเรียก338.4791 ว321ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อความหมายในการอนุรักษ์จากสถาปัตยกรรมสู่มรดกชุมชน / [จัดโดย] อิโคโมสไทย ; รัศมี รัตนไชยานนท์ บ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องการสื่อความหมายในการอนุรักษ์ : จากสถาปัตยกรรมสู่มรดกชุมชน (2550 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อิโคโมสไทย, 2551.
เลขเรียกCC135 .ก655 2551,930.1 ก482ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์และพัฒนามรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในแนวทางบูรณาการข้ามศาสตร์ / รัศมี รัตนไชยานนท์ ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมประจำปีอิโคโมสไทยและการสัมมนาวิชาการประจำปี (2549 : อุบลราชธานี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2550.
เลขเรียกNA9053.อ37 ก64 2549,306.4 ก485ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของสวยของงามอุทัยธานี = The Treasure of Uthai Thani / เอนก นาวิกมูล, ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2561.
เลขเรียก959.3 อ893ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้ความเข้าใจและบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แหล่งโบรา...
ชื่อผู้แต่งลดาวัลย์ พิมพา
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดิน = Soil fertility / มุกดา สุขสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งมุกดา สุขสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2544.
เลขเรียกS633 ม615,631.4 ม74ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา