Found: 174  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ที่เด็กเที่ยว : โลกกว้างอยู่ไม่ไกล / เยาวนุช เวศร์ภาดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แปลน รีดเดอร์ส, 2547.
เลขเรียกDS589.ก4 ร56 2547,915.9304 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 มหาเจดีย์สยาม / ประภัสสร์ ชูวิเชียร.
ชื่อผู้แต่งประภัสสร์ ชูวิเชียร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มิวเซียมเพรส, 2554.
เลขเรียกNA6021 .ป464 2554,726.143 ป17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 เส้นทางพุทธบูชา 99 ศาสนสถานและสถานที่ประวัติศาสตร์= 9 Buddha Bucha routes of 99 monasteres and hi...
ชื่อผู้แต่งรณยุทธ์ จิตรดอน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทประชุมช่าง,2554.
เลขเรียกBQ6336 ร36,294.3435 ร34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNakhonpathom & in history travel / จัดทำโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ; คณะผู้จัดทำ, จริญญา จักร...
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนัก, 2559.
เลขเรียกDS 589 .N3 น11 2559
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSense of Salaya / คณะผู้จัดทำ, อรลัชชา ศิวรักษ์...[และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สาขาการท่องเที่ยวสถานที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555.
เลขเรียกDS589.น2 ซ73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขุดค้นและการศึกษาวัฒธรรมของชุมชนโบราณที่บ้านคูเมือง อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี / ภาควิชาโบ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัย, 2524.
เลขเรียก959.32214 ศ 702 ก 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขุดแต่งวัดพระเมรุจังหวัดนครปฐม / กรมศิลปากร
พิมพลักษณ์[พระนคร] : โรงพิมพ์พระจันทร์, 2482.
เลขเรียก726.5 ศ37ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนับถือพุทธศาสนาสมัยทวารวดีที่จังหวัดนครปฐม / โดย สุภาพร พรดำเนินสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งสุภาพร พรดำเนินสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์2531.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการเรื่อง พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับภูมิภาคตะวันตกในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู...
พิมพลักษณ์นครปฐม : [ม.ป.พ.], 2527.
เลขเรียกDS582.6 ป4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์โบราณสถาน วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึก...
ชื่อผู้แต่งวัชรพงศ์ สุราราษฎร์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548.
เลขเรียกLB1029.I3 ว625
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โบราณสถานที่ควรอนุรักษ์ในจังหวัดนครปฐม สำหรับเด็กนักเรียนชั...
ชื่อผู้แต่งพรชญา ผาสุขดี, 2517-
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร.
เลขเรียกAM79.ท9 ก643
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการนำเสนอข้อมูลแหล่งโบราณสถานผ่านโทรศัพท์มือถือ / ระพีพรรณ จันทวงศ์.
ชื่อผู้แต่งระพีพรรณ จันทวงศ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.
เลขเรียกTK6570.M6 ร63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมองค์พระปฐมเจดีย์ : จังหวัดนครปฐม / เ...
ชื่อผู้แต่งเอื้อมพร พูนขวัญ, 2512-
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณสถาน : กรณีศึกษาองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จั...
ชื่อผู้แต่งชัญญา แสนชัยสกุลกิจ
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2552
เลขเรียกภพ 702.88 ช362ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา