Found: 30  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ทศวรรษอิโคโมสไทย : การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมเส้นทางสู่กฎบัตรประเทศไทย : การสัมมนาวิชาการ = Proceedin...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิชาการเรื่อง 2 ทศวรรษอิโคโมสไทย : การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม เส้นทางสู่กฎบัตรประเทศไทยและการประชุมอิโคโมสไทยประจำปี (2548 : โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อิโคโมสไทย, 2549
เลขเรียกNA9053.C6 ก64 2549,720.288 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAsian urban heritage : Phuket Thailand Oct 15-17 2011 = มรดกชุมชนเมืองแห่งเอเชีย : ภูเก็ต 15-17 ตุล...
ชื่อผู้แต่งIcomos thailand international conference (2011 : Phuket, Thailand)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อิโคโมสไทย, B.E. 2555 [2012]
เลขเรียกHT147.A2 I61,720.288 ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมประจำปีอิโคโมสไทยและการสัมมนาวิชาการประจำปี 2547 อิโคโมสกับบทบาทของเครือข่ายการอนุรักษ์และพ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมประจำปีอิโคโมสไทยและการสัมมนาวิชาการประจำปี (2547 : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อิโคโมสไทย, 2549.
เลขเรียกNA9053.อ37 ก64 2547,720.288 อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสืบค้นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในอำเภอปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน / รัศมี ช...
ชื่อผู้แต่งรัศมี ชูทรงเดช
พิมพลักษณ์แม่ฮ่องสอน : โครงการสืบค้นและจัดการมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในอำเภอปาย ปางมะผ้า ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน, 2555.
เลขเรียกDS589.ม8 ร632 2555,ภน 306 ก27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสืบค้นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในอำเภอปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน / บรรณาธิก...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการการสืบค้นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในอำเภอปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน, 2555.
เลขเรียกNA9053.อ37 ก65 2555
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อความหมายในการอนุรักษ์จากสถาปัตยกรรมสู่มรดกชุมชน / [จัดโดย] อิโคโมสไทย ; รัศมี รัตนไชยานนท์ บ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องการสื่อความหมายในการอนุรักษ์ : จากสถาปัตยกรรมสู่มรดกชุมชน (2550 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อิโคโมสไทย, 2551.
เลขเรียกCC135 .ก655 2551,930.1 ก482ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสรรสร้าง อาเซียนทรรศนะ Conservation of the Built Environment ASEAN Perspectiv...
ชื่อผู้แต่งอิโคโมสไทย.; icomos thailand international conference (december, 15-17, 2016 : Thailand)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2560.
เลขเรียกNA9053.C6 ก482 2560,306.09593 อ238 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์และการจัดการปูชนียสถาน : Proceedings Icomos Thailand International Conference 2008 "Cons...
ชื่อผู้แต่งIcomos Thailand
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อิโคโมสไทย, 2554.
เลขเรียกBL580 อ62ก 2554,726 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์และบูรณะโบราณสถาน : หิน อิฐ ปูน การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ / จัดโดย คณะโบราณคดี มหาวิทยาลั...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการอนุรักษ์และบูรณะโบราณสถาน : หิน อิฐ ปูน (2537 : มหาวิทยาลัยศิลปากร)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะ, 2537.
เลขเรียกDS567 ก525ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์และพัฒนามรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในแนวทางบูรณาการข้ามศาสตร์ / รัศมี รัตนไชยานนท์ ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมประจำปีอิโคโมสไทยและการสัมมนาวิชาการประจำปี (2549 : อุบลราชธานี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2550.
เลขเรียกNA9053.อ37 ก64 2549,306.4 ก485ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอบรมสัมมนาทางวิชาการเรื่องบทบาทของพระสงฆ์ : ผู้นำสังคมในการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมไทย วันอาทิตย์...
ชื่อผู้แต่งการอบรมสัมมนาทางวิชาการเรื่องบทบาทของพระสงฆ์ : ผู้นำสังคมในการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม (2538 : กรุงเทพฯ).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538.
เลขเรียกBQ4570.C8 ก6ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมรดกชุมชนเมืองแห่งเอเชีย [Text] เสาวลักษณ์ พงษธษ โปษยะนันทน์, ลีนวัตร ธีระพงษ์รามกุล และวราภรณ์ ไท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2555
เลขเรียกNA109.A75 ม43 2555,720.288 ม17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมรดกอาคารไม้กับการท่องเที่ยววัฒนธรรมคุณค่า นวัตกรรมและการจัดการ / Timber Heritage and Cultural Touri...
ชื่อผู้แต่งIcomos thailand international conference (november, 6-9, 2015 : Thailand)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559.
เลขเรียกNA9053.C6 ก482 2559,306.09593 อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความจากการประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 7 : ยกเครื่องเรื่องวัฒนธรรมศึกษา / ศูนย์มานุษย...
ชื่อผู้แต่งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ฯ, 2552.
เลขเรียกHM623 ศ73,959.3 ป17 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานในอุทยานประวัติ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (ครั้งที่ 1 : 2524 : สุโขทัย).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองงานอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยร่วมกับงานซ่อมสงวนรักษากองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, [2524?]
เลขเรียกGN855 . T5 ก6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา