Found: 43  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง107 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร / พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร, 2561.
เลขเรียกJQ1746 ก-ห 2561,353.77 ห182 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBazaar style การตกแต่งด้วยของวินเทจ และของจากตลาดนัด / Joanna Simmons เขียน ; Selina Lake สไตลิส...
ชื่อผู้แต่งซิมมอนส์, โจแอนนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่น อินเตอร์เนชั่น เอ็ดดูเทนเม้นท์, 2555.
เลขเรียกNK2110 .ซ64 2555,645 ซ322บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWorld heritage-shared heritage : Nomination, values and management / Icomos Thailand
ชื่อผู้แต่งProceedings ICOMOS Thailand international conference 2009-2010 "World heritage-shared heritage : Nomination, values and management" (2010: Songkhla)
พิมพลักษณ์Bangkok : Icomos Thailand, 2554
เลขเรียก959.3 P963W
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการโบราณคดีชุมชน : การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความสามารถของชุมชนท้...
ชื่อผู้แต่งสายันต์ ไพรชาญจิตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.
เลขเรียกDS589.น6 ส63 2548
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้นคว้าวิจัยทางโบราณคดีในประเทศไทย : จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติฝรั่งเศส-ไทย ครั้งที่ 2
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับสถานเอกอัคราชฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย, 2534
เลขเรียก930.1 ม19ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีของชุมชนทุ่งม่าน ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Com...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญรุ่ง สุริยกานต์.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างปี...
ชื่อผู้แต่งภูวนารถ สังข์เงิน.
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม / ธนิก เลิศชาญฤทธิ์.
ชื่อผู้แต่งธนิก เลิศชาญฤทธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2554.
เลขเรียกDS 568 ธ15ก 2554,930.1068 ธ15ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ จังหวัดสมุทรสงคราม / จรรยา อมรพิพัฒนานนท์.
ชื่อผู้แต่งจรรยา อมรพิพัฒนานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
เลขเรียกAM79.ท9 จ44 2558
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม = Art & culture management / สถาพร เก่งพานิช...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สหสาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
เลขเรียกCC135 .ก64 2559,338.4791 กก446
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูแลรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์ / จิราภรณ์ อรัณยะนาค
ชื่อผู้แต่งจิราภรณ์ อรัณยะนาค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, [2558]
เลขเรียกAM111 จ535,069.53 จ535ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูแลรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์ / จิราภรณ์ อรัณยะนาค [text]
ชื่อผู้แต่งจิราภรณ์ อรัณยะนาค
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : อิน สตูดิโอ, ม.ป.ป.
เลขเรียกN8560 �535�,069.5 จ535ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำความสะอาดวัตถุพิพิธภัณฑ์ / จิราภรณ์ อรัณยะนาค text
ชื่อผู้แต่งจิราภรณ์ อรัณยะนาค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, [2560]
เลขเรียกAM130 จ535 2560,069 จ535ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารและการจัดการโบราณวัตถุสภานที่อยู่ภายในวัด / โดย อารักษ์ สังหิตกุล.
ชื่อผู้แต่งอารักษ์ สังหิตกุล.
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี ] : [หอปริยัติธรรม], 2543.
เลขเรียกว 693 อ654ก 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา