Found: 268  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 หมู่บ้านอีสานน่าเที่ยว / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวฯ, 2551.
เลขเรียกG155.ท9ต5 ก65,914.593 ก454
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 อุทยานประวัติศาสตร์.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ.], [ม.ป.ป.].
เลขเรียก959.302 ส476บ 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMethodologies de recherche et d'analyse des voies anciennes par la teledetection dans la partie meri...
ชื่อผู้แต่งSurasavadee ittaratana.
พิมพลักษณ์[S.L.] : Ecole Pratique des Hautes Etudes Section des Sciences Historiques et Philologiques, 1998.
เลขเรียกCC77.T5 S87
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องProceedings of the conference on geology and mineral resources deveolopment of the Northeast,Thailan...
พิมพลักษณ์Khon Kaen : Khon Kaen University, 2528.
เลขเรียกQE1 พ9 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกบฏผู้มีบุญในมณฑลอีสาน พ.ศ. 2444 - 2445 / โดย สุมิตรา อำนวยศิริสุข.
ชื่อผู้แต่งสุมิตรา อำนวยศิริสุข.
พิมพลักษณ์2524.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสมัยก่อนประวัติศาสตร์ บ้านโนนวัด จังหวัดนครราชสีมา / จัดทำโดย ภารกิจการต่างประเ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. ภารกิจการต่างประเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภารกิจการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2550
เลขเรียกCC97.ท9 ก644 2552,959.345 ส215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตั้งพื้นฐานของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ / นงพงา สุขวนิช
ชื่อผู้แต่งนงพงา สุขวนิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บูรพาสาส์น, 2527.
เลขเรียกCC105.T5 น141ก,572.9593 น12ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงใน อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่อ...
ชื่อผู้แต่งรัศมี ชูทรงเดช
พิมพลักษณ์แม่ฮ่องสอน : โครงการการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า, 2559.
เลขเรียกGN855.ท9 ร634 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงใน อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่อ...
พิมพลักษณ์แม่ฮ่องสอน : โครงการการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า, 2559.
เลขเรียกGN855.ท9 ก644 2559
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการเมืองและชุมชนโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Ancient cities and communities in the N...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการ เมืองและชุมชนโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2529 : ขอนแก่น)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการศูนย์ข้อมูลเมืองและชุมชนโบราณ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2529.
เลขเรียกCB113.T5 ก471
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้เรื่องแหล...
ชื่อผู้แต่งกรณ์วิการ์ พรมภา
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียก372.83043 ก17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการฝังศพที่พบเครื่องประดับร่วมกับโครงกระดูกจากแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในภาคตะวันออ...
ชื่อผู้แต่งกุลธิดา พิพัฒน์จรัสสกุล.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย (ศึกษาเกี่ยวกับระบบการศึกษาที่เป็นทางการและไม่เป็นท...
ชื่อผู้แต่งสุบิน วรยศ.
พิมพลักษณ์2516.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคติความเชื่อของชุมชนโบราณสมัยทวารวดีในลุ่มแม่น้ำชีตอนกลาง กรณีศึกษาจากพระพิมพ์ดินเผา = The ...
ชื่อผู้แต่งวิริยา อุทธิเสน.
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียกGR312 .ว642 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา