Found: 683  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง110 ปี ศาสตราจารย์ พระเจนดุริยางค์ ผู้วางรากฐานดนตรีสากลของไทย / คณะผู้จัดทำ, วัฒน์ เกิดสว่าง ... [...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ชมรมศิษย์พระเจนดุริยางค์, [2536?].
เลขเรียก927.8 จ716ห 2536 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง110 ปีศาสตราจารย์พระเจนดุริยางค์ ผู้วางรากฐานดนตรีสากลของไทย / คณะผู้จัดทำ : พ.อ. วัฒน์ เกิดสว่าง ....
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอราวัณการพิมพ์, 2536.
เลขเรียกML410.จ74 ห35 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง72 ฝนคนดนตรี ศิลปี ตราโมท 9 สิงหาคม 2550.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : คุณเกษม แย้มวาทีทอง, 2550].
เลขเรียก927.84 ศ531จ 2550 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง84 ปีท่านผู้หญิงพวงร้อย (สนิทวงศ์) อภัยวงศ์ / รวบรวมและเรียบเรียงโดย พูลผล อรุณรักถาวร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอราวัณการพิมพ์, 2541.
เลขเรียกML410.P62 ป818 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องConcert ศิษย์ท่านจักรฯ / จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมนิสิตเก่าฯในพระบรมราชูปถัมภ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2536.
เลขเรียกM1824.T35 ค185 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSiamese music = Siamesische musik siamese music เพลงสยาม / Paul J. Seelic.
ชื่อผู้แต่งSeelig, Paul J.
พิมพลักษณ์[Bangkok : Mahidol University, 1997].
เลขเรียกMT85 .S452 1997
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTab Guitar vol.1 / เบน มอร
ชื่อผู้แต่งมอร, เบน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วรรณสาส์น , 2554
เลขเรียก780.26 ม19ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe guitar hall of fame / ปิยะวัลย์ วงศ์สว่าง,บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด, ม.ป.ป.
เลขเรียก780.26
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเชิงสร้างสรรค์ : คืนพลังสู่ชุมชน (โครงการศึกษาความเป็นไปได้ : Feasibility study) / บรรณาธ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม, 2544.
เลขเรียกHN18 ก218,303.4 ก17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินทำนองของเครื่องดนตรี : ดำเนินทำนองประเภทเครื่องตี / บุษกร สำโรงทอง
ชื่อผู้แต่งบุษกร สำโรงทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
เลขเรียกML541.T5 บ672,781.24 บ672ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบรรเลงจะเข้ : เอกสารประกอบการสอนวิชาทักษะดนตรีไทย 1 / พิภัช สอนใย
ชื่อผู้แต่งพิภัช สอนใย
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553.
เลขเรียกM1824.T5 พ712ก 2553,780 พ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตดีวีดีการสอนเรื่องการร้องตัวโน้ตให้ตรงตามระดับเสียงในบันไดเสียงซีเมเจอร์สำหรับนักศึกษาวิชาเอก...
ชื่อผู้แต่งพิจักษณ์ วีระไทย
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบบันทึกโน้ตเพลงไทย = The development of Thai Notation system / ปาหนัน คำฝอย.
ชื่อผู้แต่งปาหนัน คำฝอย
พิมพลักษณ์[สงขลา] : สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, [2553].
เลขเรียกML431 ป6ก 2553,780.14809593 ป 769 ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบบันทึกโน้ตเพลงไทยเดิมสู่มาตรฐานสากล / วิทยานิพนธ์ ของ ปาหนัน คำฝอย
ชื่อผู้แต่งปาหนัน คำฝอย
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกวจ 780.148
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา