Found: 3,914  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ความรู้เท่าทันสื่อทางด้านโฆษณา" กรณีศึกษา การโฆษณาแฝงที่ปรากฏในรายการข่าวและรายการบันเทิงของสถานีโท...
ชื่อผู้แต่งอารมย์ สุกดิษฐ์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกHD30.4 อ64 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"คุยนอกสนาม" / สรยุทธ สุทัศนะจินดา.
ชื่อผู้แต่งสรยุทธ สุทัศนะจินดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรว, 2549.
เลขเรียก927.917593 ส328ค 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ธุรกิจการเมือง" กับการควบคุมสื่อมวลชน : ศึกษากรณีสถานีโทรทัศน์ไอทีวี / เพียรฤดี ธีรพรสกุล = Polit...
ชื่อผู้แต่งเพียรฤดี ธีรพรสกุล, 2519-
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 คนเปลี่ยน = 1 จุดเปลี่ยน [videorecording] / [บริษัททีวีบูรพาผลิตรายการ ; รายการจุดเปลี่ยน แน่วแน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, [2551]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่อง1,460 เมตร จากหัววังถึงพนักตัก / บริษัท ทีวีบูรพา [video cd].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา, 2549.
เลขเรียก923.1593 ห 213 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี ETV / ศู นย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ, 2547.
เลขเรียกLB1044.8 ป629 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี ETV / ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
ชื่อผู้แต่งสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน, 2547.
เลขเรียกLB1044.8 ส6 2547,371.3358 ส 603 ส 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี ETV / สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2547.
เลขเรียกLB1044.8 ส727 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี ETV / ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
ชื่อผู้แต่งสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, [2547?].
เลขเรียก371.335 ส603ส 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี ETV / สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร์แห่งประเทศไทย, [2545?]
เลขเรียกLB1044.7 ส727
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ / ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิก...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2547.
เลขเรียก384.55 ศ614 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ = 10th Anniversary ETV / [คณะผู้จัดทำ, ธีร...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน, [2544?].
เลขเรียก371.3358 ส727 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 อุตสาหกรรมในกลุ่มเติบโตดี : รวมบทวิเคราะห์ / โดย ส่วนวิเคราะห์เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ฝ่ายวิชาการ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2538.
เลขเรียกHD2902.55 .ส35
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้ ผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ / คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงแล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2555.
เลขเรียกHE 8390.55 ห15 2555
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา