Found: 164  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ไทดำ" เมืองแถง "ทรงดำ" ถิ่นสยาม / บุญยงค์ เกศเทศ.
ชื่อผู้แต่งบุญยงค์ เกศเทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินทนิล, 2554.
เลขเรียกDS570.ล53 บ73 2554,305.895911 บ43ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ชาติพันธุ์ในจังหวัดพิจิตร / ยุพาพิน ตาลเลี้ยง
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : พี ออฟเซ็ทอาร์ต, 2550.
เลขเรียกGN495.4 ส727 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง400 ปี ยุทธหัตถี
พิมพลักษณ์สุพรรณบุรี : สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี, 2535.
เลขเรียก915.93 ส733
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยดำบนพื้นฐานความแตกต่างทางเชื้อสายตระกูล / โดย ธวัชชัย เรืองสว่...
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย เรืองสว่าง.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548.
เลขเรียกDS570.ล53 ธ56
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกว๊ามขับ : การวิเคราะห์วิถีชีวิตไทยทรงดำในเขตอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก / พระมหาอานนท์ เหลือบแล
ชื่อผู้แต่งพระมหาอานนท์ เหลือบแล
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกDS568 พ358ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคงอยู่ของอัตลักษณ์และวิธีการดำรงรักษาอัตลักษณ์การแต่งกายในพิธีกรรมของชาวไททรงดำ : กรณีศึกษาบ้านห้...
ชื่อผู้แต่งพรชัย จันคง
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกDS568 พ233บ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดระเบียบทางสังคมของลาวโซ่งกับการรวมกลุ่มทางญาติฝ่ายชาย : กรณีศึกษาหมู่บ้านหัวถนน หมู่ที่ 6 ต. ...
ชื่อผู้แต่งมัณฑนา ชอุ่มผล
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำรงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวไทดำ บ้านหัวถนน ตำบลคอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม / โดย จตุ...
ชื่อผู้แต่งจตุพล ทองสกล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.
เลขเรียกDS570.ล53 จ37
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถ่ายทอดความรู้การทอผ้าของชาวไทยทรงดำ ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม = Weaving encultural...
ชื่อผู้แต่งชลังค์ ลอยสูงวงศ์
พิมพลักษณ์2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านประเพณีความเชื่อ และพิธีกรรมของ หมอเสนเรือน ในชุมชนชาวไทยทรงดำ อำเภอเ...
ชื่อผู้แต่งพระมหาประจักษ์ พนาลัย.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551.
เลขเรียกLC1036.8.ท9 ป46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองใช้เรื่องเล่าจากโครงเรื่องวรรณกรรมตะวันตกเพื่อวัดทัศนคติที่มีต่อการแก้ปมปัญหาครอบครัวของชาวบ...
ชื่อผู้แต่งจิรัชณา วานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541.
เลขเรียกDS570.ล6 จ64 2541
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ : ส่งผลอย่างไรต่อวิถีชีวิตชาวไทยทรงดำ กรณีศึกษา : ชาวไทยทรงดำ หมู่ 5 ต.เขา...
ชื่อผู้แต่งสมฤทัย โรจน์วาธรรม.
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการธำรงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวไทดำ : กรณีศึกษางานชุมนุมไทดำ ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพช...
ชื่อผู้แต่งเพียงเพชร พราหมณ์มณี.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548.
เลขเรียกDS570.ล53 พ82
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับตัวและการดำรงอยู่ของชุมชนลาวโซ่งกรณีศึกษา บ้านเกาะแรต อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม / โดยวิชุพัน...
ชื่อผู้แต่งวิชุพันธ์ ไทยโพธิ์ศรี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.
เลขเรียกDS570.ล53 ว62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา