Found: 293  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ไทดำ" เมืองแถง "ทรงดำ" ถิ่นสยาม / บุญยงค์ เกศเทศ.
ชื่อผู้แต่งบุญยงค์ เกศเทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินทนิล, 2554.
เลขเรียกDS570.ล53 บ73 2554,305.895911 บ43ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ชาติพันธุ์ในจังหวัดพิจิตร / ยุพาพิน ตาลเลี้ยง
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : พี ออฟเซ็ทอาร์ต, 2550.
เลขเรียกGN495.4 ส727 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง400 ปี ยุทธหัตถี
พิมพลักษณ์สุพรรณบุรี : สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี, 2535.
เลขเรียก915.93 ส733
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSoul รากเหง้าอารยธรรมโลก
ชื่อผู้แต่งวงศ์ลอคำ 12 จุไท
เลขเรียกDS570.B55 ร111s 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมการทอผ้าของชาวไทยทรงดำ / รัชพล ปัจพิบูลย์.
ชื่อผู้แต่งรัชพล ปัจพิบูลย์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538.
เลขเรียกTS1413.ท9 ร623 2538
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยดำบนพื้นฐานความแตกต่างทางเชื้อสายตระกูล / โดย ธวัชชัย เรืองสว่...
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย เรืองสว่าง.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548.
เลขเรียกDS570.ล53 ธ56
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกว๊ามขับ : การวิเคราะห์วิถีชีวิตไทยทรงดำในเขตอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก / พระมหาอานนท์ เหลือบแล
ชื่อผู้แต่งพระมหาอานนท์ เหลือบแล
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกDS568 พ358ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคงอยู่ของอัตลักษณ์และวิธีการดำรงรักษาอัตลักษณ์การแต่งกายในพิธีกรรมของชาวไททรงดำ : กรณีศึกษาบ้านห้...
ชื่อผู้แต่งพรชัย จันคง
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกDS568 พ233บ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเอกสารและข้อมูลของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่ง / ปัทมา พัฒน์พงษ์.
ชื่อผู้แต่งปัทมา พัฒน์พงษ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556.
เลขเรียกP128.D63 ป6ก 2556,025.273 ป533ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดระเบียบทางสังคมของลาวโซ่งกับการรวมกลุ่มทางญาติฝ่ายชาย : กรณีศึกษาหมู่บ้านหัวถนน หมู่ที่ 6 ต. ...
ชื่อผู้แต่งมัณฑนา ชอุ่มผล
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำรงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวไทดำ บ้านหัวถนน ตำบลคอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม / โดย จตุ...
ชื่อผู้แต่งจตุพล ทองสกล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.
เลขเรียกDS570.ล53 จ37
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าชนเผ่าไทย / สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งสุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557.
เลขเรียกTT515 .ส73 2557,646.43 ส786ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถ่ายทอดความรู้การทอผ้าของชาวไทยทรงดำ ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม = Weaving encultural...
ชื่อผู้แต่งชลังค์ ลอยสูงวงศ์
พิมพลักษณ์2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านประเพณีความเชื่อ และพิธีกรรมของ หมอเสนเรือน ในชุมชนชาวไทยทรงดำ อำเภอเ...
ชื่อผู้แต่งพระมหาประจักษ์ พนาลัย.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551.
เลขเรียกLC1036.8.ท9 ป46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองใช้เรื่องเล่าจากโครงเรื่องวรรณกรรมตะวันตกเพื่อวัดทัศนคติที่มีต่อการแก้ปมปัญหาครอบครัวของชาวบ...
ชื่อผู้แต่งจิรัชณา วานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541.
เลขเรียกDS570.ล6 จ64 2541
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา