Found: 110  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ในหลวงฯ" : กษัตริย์นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่ / พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ.
ชื่อผู้แต่งพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คสไมล์, 2549.
เลขเรียกDS586.8 .พ4855 2549,923.1593 ภ74น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี วิศวกรรมศาสตร์ไทย / บรรณาธิการ ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เทคโนโลยี มีเดีย, 2556.
เลขเรียกTA6.T5 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง114 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน พุทธศักราช 2549 / กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2549.
เลขเรียกL591 ศ615ก 2549,353.809593 ศ 766 ร 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี ครองราชย์ ประโยชน์สุข ประชาราษฎร / สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน กปร., 2549.
เลขเรียกDS586 ห1 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี ครองราชย์ ประโยชน์สุข ประชาราษฎร / สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), 2550.
เลขเรียกDS586 ห111 ล.1- 2 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี พระมหาบารมีเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549.
เลขเรียกDS586.8 ส632,สร 379.593 ล761ห 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฟผ. พื้นฟูป่า สู่ความสมดุลทางธรรมชาติ / [รวบรวมข้อมูลและจัดทำโดย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, การไฟฟ้าฝ่า...
ชื่อผู้แต่งสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ส.การพิมพ์, 2554.
เลขเรียกSD387.E58 ส718,333.75 ส14ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการที่ดีต้องเหมือนการทำฝนหลวง / เขียนโดย วิชัย กอสงวนมิตร
ชื่อผู้แต่งวิชัย กอสงวนมิตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2555
เลขเรียกHD 37 .T5 ว32จ 2555,658 ว539ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทรงงานของพ่อในความทรงจำ เล่มที่ 2/ โดย ปราโทย์ ไม้กลัด, เรียบเรียง สมชาย ขจรศักดิ์ชัย
ชื่อผู้แต่งปราโทย์ ไม้กลัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมสงเคราะห์สัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2559
เลขเรียกDS586 ป452ก 2559,923.1593 ป451ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "บทบาทของภาครัฐบาลและเอกชนไทยและสหรัฐฯ ที่จะรองรับสนับสนุนโครงการอั...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "บทบาทของภาครัฐบาลและเอกชนไทยและสหรัฐฯ ที่จะรองรับสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ". (2531 : ลำปาง).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ์, 2531.
เลขเรียก658.404 ก485ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทโครงการพระราชดำริศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต : เครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบล ...
ชื่อผู้แต่งชำนาญ ณ สงขลา.
พิมพลักษณ์[เพชรบุรี] : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี, 2548.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ช655 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากฟ้า -- สู่ดิน / คณะอนุกรรมการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานเสริมสร้าง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการ, 2527.
เลขเรียกAC158 จ291
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากฟ้าสู่ดิน : เล่ม 2 / คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ.
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ. คณะอนุกรรมการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิคตอรี่เพาเวิอร์พอยท์, 2527.
เลขเรียกAC158 จ291 ล.2,303.484 ค124จ ล.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากยอดเขาถึงใต้ทะเล 2 : สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว...สู่...ประโยชน์แท้แก่มหาชน / โครงการอนุรักษ์พันธุกร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการ, 2550.
เลขเรียกQH540.83.T5 จ291 ล.2,639.99 จ62จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา