Found: 15  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOTOP & Gap Nakhonpathom / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
พิมพลักษณ์[นครปฐม : สำนักงาน], 2554.
เลขเรียกHC445.Z9C58 อ972 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการในการใช้เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ระดับสากลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต...
ชื่อผู้แต่งพัชรียา เพ็ชรพราว.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกJF1525 พ625 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยจังหวัดนครปฐม / คณะทำงานคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครปฐม.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2552].
เลขเรียกHN700.55.น2 ส613
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินสภาพจริงและพัฒนาแนวทางการจัดการผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทสมุนไพรของผู้...
ชื่อผู้แต่งจิตพนธ์ ชุมเกตุ.
พิมพลักษณ์[นครปฐม : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556]
เลขเรียกHC445.Z9P63 จ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกภูมิปัญญาเพื่อสร้างตำนานสุดยอดผลิตภัณฑ์ไทย : กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุร...
ชื่อผู้แต่งศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 7.
พิมพลักษณ์[นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, 2548].
เลขเรียกHC445.Z9P63 ศ73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกภูมิปัญญาเพื่อสร้างตำนานสุดยอดผลิตภัณฑ์ไทย : กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี...
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : ศูนย์, 2547.
เลขเรียกHC445.Z9C58 บ268 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการยื่นขอปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการ...
ชื่อผู้แต่งจิระสันต์ มีรัตน์ธนวัต.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
เลขเรียกRA425 จ64 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม : ภาคนิพนธ...
ชื่อผู้แต่งพรรณี ศิริวงษ์
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553
เลขเรียกภพ 307.72 พ272ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของผู้ผลิตสินค้า OTOP ในเขตพ...
ชื่อผู้แต่งนิภา ทองก้อน.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548.
เลขเรียกHC445.Z9P63 น64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะผู้นำของวิสาหกิจชุมชนที่ร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) : กรณีศึกษา สามจังหวัดชายแดนภา...
ชื่อผู้แต่งอับดุลฮาดี อีสามะ
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกHD30.4 อ63 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของศิลปหัตถกรรมในภูมิภาคตะวันตก / ค...
ชื่อผู้แต่งอาณัติ วัฒนสังสุทธิ์.
พิมพลักษณ์[นครปฐม : ม.ป.พ., 2548].
เลขเรียกHC445.Z9P63 อ62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เมืองโอ่ง ดินสุกและตุ๊กตา เพื่อพัฒนาขีดความ...
ชื่อผู้แต่งนรินทร์ สังข์รักษา
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกHC445.Z7ร8 น46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมสมดุล : เพิ่มมูลค่าด้วยคุณค่าอย่างสร้างสรรค์ / ดวงพร คำนูณวัฒน์ และคนอื่นๆ
ชื่อผู้แต่งดวงพร คำนูณวัฒน์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560
เลขเรียกHC445.Z9 ว 2560,306.4 ด211ว 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย 2547 ระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างกลุ่มจังหวัดที่ 1 กาญจนบุรี สุพ...
ชื่อผู้แต่งศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต 7.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2547].
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ศ726
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการเชื่อมโยงสินค้าโอทอปเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา / โดย ณธายุ ตีบจัน...
ชื่อผู้แต่งณธายุ ตีบจันทร์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาพัฒนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกLB2324 ณ36 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา