Found: 127  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดอันดับความเสี่ยงทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับสามดาวขึ้นไป ด้านศิลปหัตถกรรม...
ชื่อผู้แต่งชลนาถ คล่องสั่งสอน.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
เลขเรียกHD61 ช43
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินการตลาดของผ้าทอมัดหมี่ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดล...
ชื่อผู้แต่งกมลวรรณ อินทร์ตรา.
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียก658.8348 ก137ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความต้องการจำเป็นการจัดการคุณภาพในการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของวิสาหกิจช...
ชื่อผู้แต่งกฤติดา ฟองจันทร์.
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลกลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานย่านลิเภา จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ / ชุมพ...
ชื่อผู้แต่งชุมพล พูลศิริ
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 8, 2547
เลขเรียกNK3649.55.T52N34 ช74 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลการดำเนินงานตาม โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์...
ชื่อผู้แต่งณรงค์ ธารมรรค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2544.
เลขเรียก338.17 ณ211ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิดภัณฑ์ : ศึกษากรณีอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร / ...
ชื่อผู้แต่งรัตติยา คงสมปี.
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียก338 ร366ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ : ศึกษากรณี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพ...
ชื่อผู้แต่งอดิศร เกตุนาค.
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียก338 อ128ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษากลุ่มหัตถกรรมตีแผ่นแร่ตกแต่งไม้ ตำบลสันกำแพง อ...
ชื่อผู้แต่งวาทินี ภาวสุทธิกุล.
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียก338 ว243ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดยะลา / นิภาภัทร์ กุณฑล
ชื่อผู้แต่งนิภาภัทร์ กุณฑล
พิมพลักษณ์2548
เลขเรียกHD2336.T5 น64 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินศักยภาพธุรกิจชุมชนในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ : ของตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังห...
ชื่อผู้แต่งคชลธร แก้วฟอง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
เลขเรียกว/ภน 338.7 ค127ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินสถานการณ์ปัจจัยภายนอกของกลุ่มผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในโครงการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ...
ชื่อผู้แต่งณัฐธยาน์ อิสระนุกูลธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินสถานการณ์ปัจจัยภายในของกลุ่มผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในโครงการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่...
ชื่อผู้แต่งนัยนา พันธุไพโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินสภาพจริงและพัฒนาแนวทางการจัดการผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทสมุนไพรของผู้...
ชื่อผู้แต่งจิตพนธ์ ชุมเกตุ.
พิมพลักษณ์[นครปฐม : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556]
เลขเรียกHC445.Z9P63 จ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการ " หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : รายงานการวิจัย = The eva...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท : สำนักงาน, 2546.
เลขเรียก380.1 ก492ภตน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการ ""หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์"" : รายงานการวิจัย / โดย บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2547
เลขเรียกHD2336.T5 ก64 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา