Found: 292  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องModel การพัฒนา OTOP สู่มิติใหม่ : รายงานผลการศึกษา / กรมการพัฒนา
ชื่อผู้แต่งกรมการพัฒนาชุมชน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน , 2560
เลขเรียกวจ 338.19 ก442ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องModel การพัฒนา OTOP สู่มิติใหม่ : รายงานผลการศึกษา / กรมการพัฒนาชุมชน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน, 2560
เลขเรียกวจ 338.642 ม912 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องModel การพัฒนา OTOP สู่มิติใหม่ : รายงานผลการศึกษาเรื่อง / กรมการพัฒนาชุมชน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน, 2560
เลขเรียก338.7 ม919 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการจัดการธุรกิจชุมชนประเภทเครื่องจักรสาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัด...
ชื่อผู้แต่งกิตติมา จอร์นส.
พิมพลักษณ์สารคาม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547.
เลขเรียกว 650.02 ก674ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการในการใช้เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ระดับสากลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต...
ชื่อผู้แต่งพัชรียา เพ็ชรพราว.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกJF1525 พ625 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การตลาดสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งปลิคภัณฑ์ของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ : ...
ชื่อผู้แต่งศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2551.
เลขเรียก380.1 ศ691ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การตลาดสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ : ...
ชื่อผู้แต่งศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2551.
เลขเรียก381 ศ691ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันของสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทเซร...
ชื่อผู้แต่งศรวณะ แสงสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2557.
เลขเรียกว.พ 338.634072 ศ148ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการของวิสาหกิจชุมชนในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ในภาคใต้ / สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร..[แล...
ชื่อผู้แต่งสมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547
เลขเรียก338.48 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการของวิสาหกิจชุมชนในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในภาคใต้ / สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร ... [แ...
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547.
เลขเรียกHC445.Z9C58 ก64 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการของวิสาหสากิจชุมชนในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในภาคใต้ / สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร ... ...
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547.
เลขเรียกHC445.Z9C58 ก446
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการของวิสาหสากิจชุมชนในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในภาคใต้ / สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร, หัวห...
ชื่อผู้แต่งสมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547
เลขเรียกHC445.Z9C58 ส48 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเทคโนโลยีตามแนวทางพระราชดำริเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภ...
ชื่อผู้แต่งสุรชัย บุญเจริญ
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ 2546
เลขเรียก306.46 ส247ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการโลจิสติกส์และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับผลิตภัณฑ์ OTOP ในจังหวัดชลบุรี : รายงา...
ชื่อผู้แต่งทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549
เลขเรียกHD38.5 ท56 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา